วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายวินชัย เสมาทอง ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์ เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 5/2562 เพื่อพิจารณาแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์(พ.ศ. 2561-2565) ฉบับทบทวน ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานในการประชุม

ร่วมแสดงความคิดเห็น