พันธกิจ

  1. พัฒนาเสริมสร้างความเข้มแข็งและมั่นคง ให้แก่เกษตรกรและองค์กรเกษตรกร เพื่อเพิ่มศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น

  2. สร้างเครือข่ายเพิ่มศักยภาพด้านการบริหารจัดการอาชีพเกษตรกรรมโดยเชื่อมโยงกับภาครัฐ ผู้ประกอบการเอกชนทุกระดับ เพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี่ยน ให้ได้รับความเป็นธรรมและประโยชน์สูงสุด

  3. บูรณาการจัดทำแผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรจากล่างสู่บน

  4. จัดทำระบบฐานข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นจริง และทันเวลา เพื่อประกอบการตัดสินใจของเกษตรกรองค์กรเกษตรกร และใช้กำหนดนโยบายของรัฐ

  5. ส่งเสริมและสนับสนุนค้นคว้า วิจัย และพัฒนาภูมิปัญญา พันธุกรรมพืช และสัตว์ท้องถิ่น ประมง นวัตกรรมเทคโนโลยีที่เหมาะสม และเกษตรกรรมอื่น ๆ ตลอดจนการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้รับจากค้นคว้า วิจัย พัฒนา รวมทั้งแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพเกษตรกรรม