วันนี้ (16 พ.ย. 59) เวลา 10.00 น. นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้เป็นประธานเปิดงานจัดตลาดนัดข้าวเปลือก ปีการผลิต 2559/60 โดยมีวีตถุประสงค์เพื่อ แก้ไขปัญหาราคาข้าวเปลือกตกต่ำ และใช้เป็นแหล่งรับซื้อข้าวเปลือกจากเกษตรกรทั่วไปในชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียง และเพื่อให้มีความสอดคล้องกับมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรและรักษาเสถียรภาพราคาข้าวตามนโยบายของรัฐบาล ทั้งนี้ นายวินชัย เสมาทอง ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้เข้าร่วมงานดังกล่าว ณ ท่าข้าวลำป่าสัก ตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์

Access Token not set. You can generate Access Tokens for your Page or Profile on fb.srizon.com. After generating the access token, insert it on the backend

ร่วมแสดงความคิดเห็น