นที่ 14 มีนาคม 2562 เวลา 8.30 น. ณ สำนักงานหอการค้าจังหวัดเพชรบูรณ์ นายยชญ์สุธา วิชัยธนพัฒน์ ประธานหอการค้าจังหวัดเพชรบูรณ์ เปิดเผยว่าสำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ได้ปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร

แต่กลับพบว่าจังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งมีพื้นที่เกษตรกรรมขนาดใหญ่ ปีงบประมาณ 2562 ได้รับการส่งเสริมเงินจากทางกองทุนฯ เพียง 2 บ่อ เมื่อมาพิจารณาแล้วพบว่าเอกสารที่จะต้องจัดเตรียมมีความเกียวข้องกับหลายกระทรวง ตั้งแก่กระทรวงทรัยกรและสิ่งแวดแล้อม กระทรวงพลังงาน กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ยุ่งยากต่อการจัดเตรียมเอกสาร เช่นบ่อบาดาลเดิมที่จะเข้าร่วมโครงการ หากไม่มีการขออนุญาตใช้น้ำถูกต้องจาก กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ก็ต้องไปดำเนินการเปรียบเที่ยบปรับ ขอใบอนุญาตให้เรียบร้อยก่อน ซึ่งตรงนี้มีโทษปรับสูงสุดไม่เกิน 20,000 บาท คณะทำงานก็ต้องประสานทาง อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลเพื่อขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือปรับลดค่าปรับลงมา

ประเทศไทย เราโชคดีมีปริมาณแดดที่สูงมาก เกือบตลอดปี ดังนั้นระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ก็ช่วยลดต้นทุน ลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำมันแก่ทางเกษตรกรลงไปได้ กองทุนฯ ได้จัดสรรเงินไว้ บ่อละ 500,000 บาท ครอบคลุมตั้งแต่ ปั๊มบาดาล ระบบไฟฟ้า โซล่าร์เซล ถังน้ำหอสูง ระบบท่อ

เบื้องต้นหอการค้าจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ผลักดันให้เกิดการแต่งตั้งคณะทำงานจากผู้ที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว ซึ่งก็ได้รับความกรุณาจาก ท่านสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ มอบหมายให้ท่านสาคร รุ่งเรือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานคณะทำงาน ทางหอการค้าจะพยายามผลักดันให้เกิดการประชุมคณะทำงานภายในเดือนนี้ เพื่อที่จะได้แบ่งงานกันไปตามหน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน

ขอบคุณข้อมูลจาก :Phetchabuncable.com

ร่วมแสดงความคิดเห็น