วันที่ 10 มกราคม 2562 สภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์รับเรื่อง ปัญหาหนี้สินของเกษตรกร ณ สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์ นายปณวัฒน์ วงค์สนั่น หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรเพชรบูรณ์ ได้รับเรื่อง ปัญหาหนี้สินของเกษตรไว้ และพร้อมดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

สืบเนื่องจาก ปัญหาหนี้สินและความไม่ได้รับความเป็นธรรมของเกษตรกร เป็นภาระกิจหนึ่งของสภาเกษตรกรจังหวัดและสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เป็นอย่างมาก เนื่องจากภาระและปัญหาที่เกิดขึ้นของเกษตรกรด้วยเหตุของความไม่รู้จนนำไปสู่ภาระหนี้สินที่ไม่สามารถจะแบกรับได้เป็นเรื่องที่ไม่เป็นธรรมอย่างยิ่ง

การดำเนินโครงการแผนพัฒนาการเกษตรระดับตำบลในปีที่ผ่านมา เกษตรกรได้สะท้อนปัญหาหลายด้านที่เกิดขึ้น ในพื้นที่ ทั้งปัญหาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ปัญหาที่ดินทำกิน ปัญหาราคาสินค้าทางการเกษตร รวมถึงปัญหาหนี้สินของเกษตรกร โดยสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์ได้จัดทำเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายแก้ไขปัญหาด้านต่างๆ ส่งถึงสภาเกษตรกรแห่งชาติเพื่อพิจารณา โดยเฉพาะเรื่องหนี้สินเกษตรกร

สภาเกษตรกรแห่งชาติได้มีมติให้สภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์ดำเนินการแก้ไขตามข้อเสนอเชิงนโยบายการแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคการเกษตร และการแก้ไขปัญหาและพัฒนาการเกษตร

“สภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์พร้อมดำเนินการตามขั้นตอนและแก้ไขปัญหาหนี้สินด้านการเกษตรในพื้นที่ต่อไป” นายวินชัย เสมาทอง ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์กล่าว

นายวินชัย เสมาทอง ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์

“การที่รายรับจากผลผลิตทางการเกษตรไม่สูงพอและความต้องการพึ่งพาการสนับสนุนจากภายนอก คือเงื่อนไขให้ต้อง กู้ยืมเงินจากช่องทางต่างๆ เพื่อนำมาใช้ดำรงชีพและประกอบอาชีพ โดยเฉพาะหนี้นอกระบบ ทางภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจำเป็นจะต้องส่งเสริมและขยายศักยภาพในการพึ่งพาตนเองของเกษตรกร เพื่อให้เกษตรกรสามารถสร้างรายได้มากพอที่จะหลุดพ้นจากภาระหนี้สิน” นายปณวัฒน์ วงค์สนั่น หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าว

นายปณวัฒน์ วงค์สนั่น หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์

ร่วมแสดงความคิดเห็น