วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30 น. จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้จัดประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 5/2562 เพื่อหารือข้อราชการและชี้แจงแนวทางปฎิบัติให้กับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขคจังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 128 แห่ง ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์

ในการนี้สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ขอเสนอเรื่องเข้าวาระการประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์และได้รายงานข้อมูลด้านการเกษตร ได้แก่ ข้อมูลเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร และประชาสัมพันธ์โครงการแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและพัฒนาการเกษตรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตรจงหวัดเพชรบูรณ์ ปีงบประมาณ 2562-2565 ภายใต้โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร โครงการธนาคารน้ำใต้ดินและโครงการครัวเกษตรอินทรีย์บูรณษการต้นทาง กลางทาง และปลายทางของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1

นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ,นายสาคร รุ่งเรือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์
นายปณวัฒน์ วงค์สนั่น หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์

 

นายเอกศักดิ์ ญาโณทัย พลังงานจังหวัดเพชรบูรณ์
ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

ร่วมแสดงความคิดเห็น