เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2560 เวลา 08.30 น. นายปณวัฒน์ วงค์สนั่น หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์ เข้าร่วมงาน โครงการ “ผู้ตรวจการแผ่นดินสัญจรพบประชาชน ครั้งที่ 32” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชน และส่วนราชการมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท อำนาจหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดิน ในด้านการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติหน้าที่ โดยไม่เป็นธรรมของข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ รวมถึงส่งเสริมให้ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีการปฏิบัติหน้าที่ต่อประชาชน
โดยชอบธรรม พร้อมกับเปิดรับฟังปัญหาความทุกข์ร้อน และความคิดเห็นของประชาชน ที่มีต่อการดำเนินงานของภาครัฐ และผู้ตรวจการแผ่นดิน โดยการสัมมนาประกอบด้วย ผู้แทนจากส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น นักวิชาการ ผู้แทนจากองค์กรเอกชน สื่อมวลชน และประชาชนในจังหวัดพิษณุโลก พิจิตร กำแพงเพชร สุโขทัย เพชรบูรณ์ และอุตรดิตถ์ ประมาณ 700 คน ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ (ชั้น 5 ) โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก

Access Token not set. You can generate Access Tokens for your Page or Profile on fb.srizon.com. After generating the access token, insert it on the backend

ร่วมแสดงความคิดเห็น