วันที่ 3 ตุลาคม 2561 ที่ ห้องประชุมสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลิตผลการเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 1/2561 ในการนี้นายวินชัย เสมาทอง ได้มอบหมายให้นายปณวัฒน์ วงค์สนั่น หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย โดยที่ประชุมมีข้อเสนอทั้งหมด 6 ข้อเพื่อเสนอต่อ รัฐมนตรีว่าการกระทรงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อแก้ไขปัญหาของเกษตรกร ได้แก่ (1) ขอให้คงมาตรการกำกับดูแลข้าวสาลีและวัตถุดิบทดแทนในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ทดแทนข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 3:1 (2) ขอให้พิจารณาช่วยเหลือค่าปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกรไร่ละ 1000 บาท รายละไม่เกิน 15 ไร่ (3) ขอให้ใช้ข้อมูลการขึ้นทะเบียนปี 2552/53 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นเกณฑ์ในการกำหนดมาตรการในการช่วยเหลือเกษตรกร (4) ให้โรงงานอาหารสัตว์รับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตามมาตรการของรัฐของจากเกษตรกรที่มีการขึ้นทะเบียน 2552/53 (5) ให้การชดเชยดอกเบี้ยเพิ่มสภาพคล่องแก่ผู้รับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 3% เช่นเดียวกับมาตรข้าว และมันสำปะหลัง (6) ส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์วิจัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในจังหวัดเพชรบูรณ์
Access Token not set. You can generate Access Tokens for your Page or Profile on fb.srizon.com. After generating the access token, insert it on the backend

ร่วมแสดงความคิดเห็น