วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายปณวัฒน์ วงค์สนั่น หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์เข้าร่วมประชุมคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมพัชรสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ มีนางพรทิพา แก้วชนะ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานการประชุม ทั้งนี้มีหน่วยงานส่วนราชการ หน่วยงานเอกชน และภาคีเกษตรกร เข้าร่วมประชุม

การประชุมครั้งนี้เป็นการพิจารณาร่างแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับทบทวน  ปีงบประมาณ 2562 ซึงได้จัดทำขึ้นตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ ระยะ 20 ปี และภายใต้แผนพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับที่ 12 ซึ่งร่างแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับทบทวนนี้ ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาภาคการเกษตรของจังหวัด จัดทำรายละเอียดในการเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ เพื่อการพัฒนาภาคเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดเพชรบูรณ์ต่อไป

นางพรทิพา แก้วชนะ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์

ร่วมแสดงความคิดเห็น