เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เวลา 10.00 น. สภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์ร่วมกับอำเภอบึงสามพัน ชมรมโคเนื้อจังหวัดเพชรบูรณ์ และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดประชุมสัมมนา
เครือข่ายโคเนื้อไทยที่จะจัดขึ้นในวันที่ 16 ธันวาคม ที่จะถึงนี้ เพื่อระดมความคิดเห็นในการกำหนดแนวทาง
และสร้างความร่วมมือ ในการขับเคลื่อนการพัฒนาความเข้มแข็งเครือข่ายการผลิตและการตลาดโคเนื้อ ณ ห้องประชุมอำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์

Access Token not set. You can generate Access Tokens for your Page or Profile on fb.srizon.com. After generating the access token, insert it on the backend

ร่วมแสดงความคิดเห็น