วันที่ 2 เมษายน 2562 เวลา 13.30 น.ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ นายปณวัฒน์ วงศ์สนั่น หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์  เข้าร่วมการจัดประชุมแนวทางการดำเนินงานและการขับเคลื่อนการแก้ปัญหาในพื้นที่ โดยมีนายสมชาย สุรเวคิน ประธานสภาอุตสาหกรรม กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ปฏิบัติหน้าที่ประธานคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน(กกร.) จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานการประชุม ร่วมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันนำเสนอโครงการและวางแนวทางในการทำงานในบทบาทหน้าที่ของกกร.จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อสร้างความเข้าใจในทุกหน่วยงานถึงบทบาท หน้าที่ เพื่อให้ทุกหน่วยงานดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน กกร. ที่จัดตั้งขึ้น

ภายในการประชุมนายปณวัฒน์ วงศ์สนั่น หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้นำเสนอโครงการครัวเกษตรอินทรีย์ และโครงการพัฒนาและแก้ไขปัญหาด้านแหล่งน้ำเพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาของเกษตรกรในพื้นที่ เสนอแนวทางเพื่อนำเข้าสู่การพิจารณาบรรจุแผนงบประมาณปี 2564 ของจังหวัด กลุ่มจังหวัด และกกร. ยังมีองค์ประกอบของหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องด้านการเกษตรร่วมเป็นกรรมการ เช่น เกษตรและสหกรณ์จังหวัด เกษตรจังหวัดและพาณิชย์จังหวัด และสถาบันวิชาการ เป็นต้น

ร่วมแสดงความคิดเห็น