วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในการประชุมการจัดทำรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ส่วนที่ 2 (งบประมาณเพื่อการพัฒนาในลักษณะ Cluster หรือ ตอบสนองนโยบายสำคัญของพื้นที่) ณ ห้องประชุมพระพุทธชินราช ชั้น 7 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก มีนายรอด พรหมลัทธิ์ สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้แทนอำเภอเมือง และนายปณวัตน์ วงค์สนั่น หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

โดยการประชุมในครั้งนี้เป็นการทำรายละเอียดโครงการ/กิจกรรมเพื่อเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณ ส่วนที่ 2 โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรปลอดภัย แปรรูปและการตลาด งบประมาณ 260,000,000 บาท มี 3 ด้านด้วยกัน คือ
1.ด้านปัจจัยการผลิต/โครงสร้างพื้นฐาน (50 ล้านบาท) ได้แก่ การสร้างเครือข่าย การพัฒนาองค์ความรู้ และการบริหารจัดการ
2.ด้านการเพิ่มมูลค่า/แปรรูป (90 ล้านบาท) ได้แก่ การจัดตั้งศูนย์ผลไม้สดเพื่อการส่งออก IQF (Individual quick freezing) และการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันสินค้าและบริการ
3.การตลาดและประชาสัมพันธ์ (120 ล้านบาท) ได้แก่ การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมสินค้านวตกรรม และการเชื่อมโยงการค้า

นายรอด พรหมลัทธิ์ สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์
นายปณวัตน์ วงค์สนั่น หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบุรณ์

ร่วมแสดงความคิดเห็น