การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ วันที่ 22 มกราคม 2562 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ มีนายสาคร รุ่งเรือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ประธานคณะทำงานฯ

นายสาคร รุ่งเรือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์
นางพรทิพา แก้วชนะ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์

การประชุมครั้งนี้มีเรื่องเพื่อพิจารณา แนวทางการดำเนินงาน โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ (5 ประสาน สืบสานทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง”) ประจำปี 2562 แนวทางขับเคลื่อนการดำเนินงานของหน่วยงายสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ และของหน่วยงานภาคี ได้แก่
1.คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์
2.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์
3.พาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์
4.สำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดเพชรบูรณ์
5.สภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์
6.สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเพชรบูรณ์
7.พัฒนาการจังหวัดเพชรบูรณ์
8.บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปปอเรชั่น จำกัด
9.บริษัทเบทาโกร จำกัด มหาชน

ในการนี้ นายปณวัฒน์ วงค์สนั่น หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้เสนอกระบวนการจัดแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล เพื่อหนุนเสริมโครงการให้เกษตรกรเป้าหมายมีการพัฒนาให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์โครงการ

 

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น