วันที 28 มีนาคม 2562 ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ มีประชุมหัวหน้าส่วนราชการ และมีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาเกษตรอินทรีย์จังหวัดเพชรบูรณ์ (MOU) ในที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการด้วย
นายวินชัย เสมาทอง ประธานสภาเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ เข้าร่วมลงนามข้อตกลงดังกล่าว มีนายปณวัฒน์ วงค์สนั่น หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์ เข้าร่วมประชุมด้วย

นายวินชัย เสมาทอง ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์
(ซ้าย) นายปณวัฒน์ วงค์สนั่น หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์

สืบเนื่องจากคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้มีคำสั่ง ที่ 3/2561 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาเกษตรอินทรีย์จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อขับเคลื่อนและพัฒนาเกษตรอินทรีย์ในระดับจังหวัดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เดิกการบูรณาการอย่างเป็นเอกภาพสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ส่งผลสัมฤทธิ์ต่อเกษตรกรและประชาชนในท้องถิ่น และสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้มีการจัดประชุม คณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 มติที่ประชุม เห็นชอบและมอบหมายให้สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ ดำเนินการจัดเตรียมการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาเกษตรอินทีย์จังหวัด/อำเภอ ในที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน มีนาคม 2562 เพื่อขับเคลื่อนและพัฒนาเกษตรอินทรีย์ของจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นไปอย่างมีประสิทธฺภาพเกิดประโยชน์ต่อพี่น้องเกษตรกรของพวกเราทุกๆคน

ราชื่อคณะทำงานพัฒนาเกษตรอินทรีย์จังหวัดเพชรบูรณ์
1.เกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์
2.ปศุสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์
3.สหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์
4.ปฎิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์
5.ประมงจังหวัดเพชรบูรณ์
6.ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินเพชรบูรณ์
7.ประธานหอการค้าจังหวัดเพชรบูรณ์
8.พาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์หรือผู้แทน
9.ท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์
10.นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์
11.ประธานสภาเกษตรกรจังหวดเพชรบูรณ์
12.เครือข่ายเกษตรกร/กลุ่มเกษตรอินทรีย์/วิสาหกิจชุมชน
/สหกรณ์การเกษตรในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์

 

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น