วันที่ 11 ธันวาคม 2562 เวลา 08.30 น. นายปณวัฒน์ วงค์สนั่น หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์ เข้าร่วมงาน “วันดินโลก 5 ธันวาคม 2562 (World Soil Day)” ภายใต้หัวข้อ “Stop Soil Erosion Save our Future” ณ สถานีพัฒนาที่ดินเพชรบูรณ์ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีนายสาคร รุ่งเรือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้

ภายในงานได้มีการจัดนิทรรศการต่าง ๆ ให้ผู้เข้าร่วมงานรับชม อาทิ นิทรรศการจุดเริ่มต้นของวันดินโลก 5 ธันวาคม นิทรรศการศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ดิน นิทรรศการหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ นิทรรศการงานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ นิทรรศการของส่วนราชการต่าง ๆ และตลาดนัดสินค้าเกษตรให้ผู้เข้าร่วมงานได้เลือกซื้อสินค้าจากเกษตรกรโดยตรง

นายปณวัฒน์ วงค์สนั่น
หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์

วัตถุประสงค์ของการจัดงานวันดินโลกในครั้งนี้เพื่อสร้างการรับรู้เรื่องวันดินโลก และเพื่อให้เกิดความตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรดิน เกิดจิตสำนึกในการช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรดินอย่างยั่งยืน

ร่วมแสดงความคิดเห็น