วิสัยทัศน์

สภาเกษตรกรแห่งชาติเป็นสถาบันของเกษตรกร
มุ่งสร้างความเป็นธรรมและมั่นคงในอาชีพเกษตรกรรรม
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง