วันที่ 21 กันยายน ที่ ห้องประชุมราชพฤกษ์ 3 ชลพฤกษ์ รีสอร์ท จังหวัดนครนายก นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ได้เป็นประธานในการจัดเปิด “การประชุมสัมมนาเชิงปฎิบัติการเพื่อการซักซ้อมการปฎิบัติงานปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง” ซึ่งมีกำหนดการจัดงานระหว่างวันที่ 21-23 สิงหาคม 2561 การจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้ปฎิบัติงานทุกคนมีความรู้ ควมเข้าใจที่ตรงกัน และมีศักยภาพที่จะดำเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์แวดล้อมรอบด้านที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และทบทวน ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน รวมทั้งซักซ้อมแผนงาน โครงการ มาตรการ แนวทาง วิธีการดำเนินงานในปีต่อไป สำหรับกิจกรรมภายในงาน ได้มีการจัดประชุมสัมนา ระดมความคิด และร่วมแข่งกีฬาสามัคคีเพื่อสานสัมพันธ์และการดำเนินการแลกเปลี่ยนความร่วมมือ
Access Token not set. You can generate Access Tokens for your Page or Profile on fb.srizon.com. After generating the access token, insert it on the backend

ร่วมแสดงความคิดเห็น