นายวินชัย เสมาทอง ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์ มอบหมายให้สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์เสนอแนวทางแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร จากกองทุนพลังงานทดแทนกระทรวงพลังงานภายใต้โครงการพลังงานทดแทนประจำปี 2563 ตามโครงการสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อกระจายน้ำเข้าสู่พื้นที่เกษตรกรรมของชุมชนเพื่อให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ส่วนมากมีพื้นที่การเกษตรอยู่นอกเขตชลประทาน จำนวน919ครัวเรือน พื้นที่การเกษตรจำนวน 10,386.9 ไร่ ต่อกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ภาค 3 โดย พ.อ.ฐาวิรัตน์  ยังน้อย รองผอ.รมน.จังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2562

ร่วมแสดงความคิดเห็น