วันที่ 1 พฤษภาคม 2562  เวลา 14.30 น. นายปณวัฒน์  วงค์สนั่น หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์ มอบหมายให้ นางสาวสุกัญญา  เฉลิมเล่า หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ และนางสาวฐิตาภรณ์ สายโส นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฎิบัติการ ร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบท(ปลงผมนาค) โครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดเพชรบูรณ์ ณ วัดมหาธาตุ พระอารามหลวง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดย นายสืบศักดิ์  เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานในพิธี มีผู้เข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทฯ จำนวนทั้งสิ้น 110 คน

ร่วมแสดงความคิดเห็น