วันที่ 2 พฤษภาคม 2562  เวลา 07.30 น. นายปณวัฒน์  วงค์สนั่น หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์ มอบหมายให้ นายวีระชัย  พุทธารัตน์ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ และนางสาววิลาวรรณ มาลี นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบทโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ   เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดเพชรบูรณ์ ณ วัดมหาธาตุ พระอารามหลวง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดย นายสืบศักดิ์  เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานในพิธี มีผู้เข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทฯ จำนวนทั้งสิ้น 110 คน

ร่วมแสดงความคิดเห็น