วันที่ 3 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30 น. สภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์เข้าร่วมประชุมคณะทำงานส่งเสริมและสนับสนุนการเข้าร่วมโครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ อาคารศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ชั้น 4   ซึ่งจังหวัดเพชรบูรณ์มอบหมายให้สภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์ดำเนินการรวบรวมข้อมูลกลุ่มเกษตรกรที่ต้องการของบสนับสนุนระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ แจ้งความประสงค์และกรอกใบสมัครได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่ พร้อมสำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและเอกสารสิทธิ์ ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เพื่อที่จะนำเสนอที่ประชุม อพก./กบจ. เพื่อพิจารณาให้ใช้งบเหลือจ่าย ปี 2562 ของจังหวัดดำเนินการ หากเสนอกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานไม่ผ่าน

ร่วมแสดงความคิดเห็น