วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ที่สาธารณะประโยชน์วัดป่าเสนานุช หมู่11 ตำบลวังหิน อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ สภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลวังหิน จัดโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 60 พรรษาประจำปี 2562 ในพิธีเปิดโครงการได้รับเกียรติจาก นายวรวุฒิ อินตะมะ นายอำเภอวังโป่งเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน ประชาชน จิตอาสา เยาวชน คณะครูและนักเรียนเข้าร่วมโครงการ

นายวรวุฒิ อินตะมะ
นายอำเภอวังโป่ง
(ประธานในพิธี)
นายมานิตย์ อูบแก้ว
นายกอบต.วังหิน
(กล่าวรายงาน)

 

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น