วันที่ 5 สิงหาคม 2562 นายอัครเดช ทองใจสด นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ นายกจักรัตน์ พั้วช่วย และนางสาวพิมพ์พร พรพฤฒิพันธุ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเพชรบูรณ์ ประชุมร่วมกับเกษตรกรและตัวแทนผู้ประกอบการยาเส้น ณ ที่ทำการพรรคพลังประชารัฐ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายในการแก้ไขปัญหาจากการขึ้นภาษีสรรพสามิตในอัตราสูง เสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง โดยนายไพสน พันธ์มาก สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์ และนายปณวัฒน์ วงค์สนั่น หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์เข้าร่วมเสนอแนวทางเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว

ร่วมแสดงความคิดเห็น