วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30-11.30 น.  สภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดกิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล ภายใต้โครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบลและการพัฒนาเป็นเกษตรอุตสาหกรรม พื้นที่อำเภอวิเชียรบุรี ณ หอประชุมอำเภอวิเชียรบุรี มีนายปกรณ์ ตั้งใจตรง นายอำเภอวิเชียรบุรี ให้เกียรเป็นประธาน

_DSC0100
นายปกณ์ ตั้งใจตรง นายอำเภอวิเชียรบุรี

และเวลา 13.00-15.30 น.พื้นที่อำเภอศรีเทพ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจัง มีนายสหชัย แจ่มประสิทธิ์สกุล นายอำเภอศรีเทพ ให้เกียรเป็นประธาน

_DSC0235
นายสหชัย แจ่มประสิทธิ์สกุล นายอำเภอศรีเทพ

ด้วยสภาเกษตรกรแห่งชาติได้มอบหมายให้สภาเกษตรกรจังหวัด จัดให้มีเวทีสำหรับเกษตรกรที่จะได้ร่วมคิด วิเคราะห์ ปัญหาความต้องการของตนเอง พร้อมทั้งคิดหาแนวทางการพัฒนา แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น เนื่องด้วยอาชีพเกษตรกรรมโดยส่วนใหญ่ยังเป็นเกษตรกรรายย่อยที่มีฐานะยากจน ต้องเผชิญกับปัญหาต่างๆโดยเฉพาะ เรื่องหนี้สิน เรื่องขาดแคลนแหล่งน้ำเพื่อทำการเกษตร ไม่มีที่ดินทำกิน ราคาปัจจัยการผลิต ตลอดจนการไม่ได้รับความเป็นธรรม เป็นต้น สิ่งเหล่านี้จะถูกสรุปออกมาจัดทำเป็นแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล เพื่อที่จะดำเนินการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ตำบลนั้นๆ

สืบเนื่องจากผลการประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 7/2561 มีมติให้ดำเนินการจัดทำโครงการแผนพัฒนาเกษตรในปีงบประมาณ 2562 ได้แก่ ตำบลบึงกระจับ อำเภอวิเชียรบุรี ตำบลคลองกระจัง อำเภอศรีเทพ ตำบลห้วยโป่ง อำเภอหนองไผ่ ตำบลบึงสามพัน อำเภอบึงสามพัน ตำบลลาดแค อำเภอชนแดน ตำบลซับเปิบ อำเภอวังโป่ง ตำบลบุ่งคล้า อำเภอหล่มสัก ตำบลนายม อำเภอเมือง ตำบลทุ่งสมอ อำเภอเขาค้อ ตำบลนาซำ อำเภอหล่มเก่า ตำบลหลักด่าน อำเภอน้ำหนาว รวม 11 ตำบล

“กิจกรรมนี้เป็นการสนับสนุนให้เกษตรกรรวมกลุ่มเพื่อดำเนินการพัฒนาแก้ปัญหาของตน เพื่อให้เกิการพัฒนาและแก้ปัญหาได้อย่างยั่งยืน จะต้องส่งเสริมให้เกิดกระบวนการร่วมคิด วิเคราะห์ และแสวงหาแนวทางการพัฒนาแก้ปัญหาของเกษตกรด้วยตัวของเกษตรกรเอง ด้วยจะเป็นผู้ที่เข้าใจปัญหาความต้องการของตนเองได้ดีที่สุด” หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์ นายปณวัฒน์ วงค์สนั่นให้ข้อมูล

DSC_0071
นายปณวัฒน์ วงค์สนั่น หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์

ในการนี้นายปณวัฒน์ วงค์สนั่น ได้ร่วมบูรณาการกับภาคีเครือข่ายเกษตรกร เครือข่ายคนต้นน้ำเพชบุระ ตามรอยพ่อของแผ่นดิน และหอการค้าจังหวัดเพชรบูรณ์ ในการพัฒนาการเกษตรของจังหวัดไปสู่เกษตรอุตสาหกรรม สู่การพัฒนาอย่างครบวงจรภายใต้แผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล โดยมีรองประธานเครือข่ายคนต้นน้ำฯ ท่านอาจารย์ไพรัตน์ ตะใบ ให้เกียรเป็นวิทยากรร่วมในครั้งนี้ และได้รับความร่วมมือดีเยี่ยมจากผู้นำท้องถิ่น ท้องที่ เจ้าหน้าที่และเกษตรกรในพื้นที่อำเภอวิเชียรบุรีและอำเภอศรีเทพ

dav
อาจารย์ไพรัตน์ ตะใบ และตัวเเทนกลุ่มเกษตรกรผู้นำร่องเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่อำเภอวิเชียรบุรี

ประมวลภาพกิจกรรมในพื้นที่อำเภอวิเชีบรบุรี

IMG_4162_DSC0110

Collage_Fotorp

Collage_Fotorpu

ประมวลภาพกิจกรรมในพื้นที่อำเภอศรีเทพ

IMG_8970
นายประเสริฐ ขวัญเผือก สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้แทนอำเภอศรีเทพ ให้เกียรร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

_DSC0257 Collage_Fotor Collage_Fotorp

ร่วมแสดงความคิดเห็น