วันที่ 10 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. สภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์จัดสัมมนาเชิงปฎิบัติการ เรื่อง”แนวทางแก้ไขปัญหาและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร และพิธีลงนามบันทึกความตกลงร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไข พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร” ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอชนแดน อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้รับเกียรติจาก นายชาครินทร์ อินอิ่มวรปราชญ์ นายอำเภอชนแดน นายวรวุฒิ อินตะมะ นายอำเภอวังโป่ง ให้เกียรติสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์ ในการเป็นประธานสักขีพยาน นำทีมผู้บริหาร 21 อปท. ของ 2 อำเภอ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือขับบเคลื่อนการแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำในรูปแบบต่างๆ เพื่อยกระดับการพัฒนาการเกษตร เกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ กับหน่วยงานราชการระดับจังหวัด ประกอบด้วย กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรจังหวัดเพชรบูรณ์ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ สถานีพัฒนาที่ดินเพชรบูรณ์ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบูรณ์ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบูรณ์ สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบูรณ์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์สำนักงานพลังงานจังหวัดเพชรบูรณ์ สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นกลไกการขับเคลื่อนของเกษตรกร นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ และผู้แทนหอการค้าจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมลงนามเป็นสักขีพยาน

—————————————————————————-

การสัมมนาครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากนายชาครินทร์ อินอิ่มวรปราชญ์ นายอำเภอชนแดน

นายชาครินทร์ อินอิ่มวรปราชญ์
(นายอำเภอชนแดน)
นายวินชัย เสมาทอง
(ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์)

พิธีลงนาม บันทึกความตกลงความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดย มีทั้งหมด 21 อปท. และ 9 หน่วยงาน ร่วมกัน โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

1.เพื่อปรับเปลี่ยนกระบวนการพัฒนาการเกษตรในระดับพื้นที่ให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและศักยภาพของพื้นที่ในลักษณะบูรณาการและเกิดความยั่งยืน โดยใช้พื้นที่ที่ได้รับประโยชน์จากการพัฒนาแหล่งน้ำเป็นศูนย์กลางการบูรณาการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการผลิต การเพิ่มมูลค่า การตลาดเกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดภัย
2.เพื่อศึกษาและพัฒนาแหล่งน้ำบาดาล น้ำใต้ดิน แหล่งน้ำธรรมชาติด้วยรูปแบบและวิธีการที่เหมาะสม นำขึ้นมาใช้ร่วมกับน้ำผิวดินเพื่อทำการเกษตรให้เกิดความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ
3.เพื่อพัฒนาชุมชนให้เกิดความเข้มแข็งและยั่งยืนทางด้านการเกษตร อาหาร เพื่อเป็นรากฐานของการพัฒนาจังหวัดและยกระดับอุตสาหกรรมเกษตรอัจฉริยะแบบครบวงจร เน้นใช้นวัตกรรมใหม่ในการผลิตเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เข้าถึงผู้บริโภคโดยการตลาดออนไลน์
4.สร้างความมั่นคงในอาชีพ โดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นกรอบแนวทางการพัฒนาภาคการเกษตรให้เกิดความยั่งยืนครอบคลุมทั้งการเกษตร และสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรปลอดภัย และเกษตรอินทรีย์ได้
5.ส่งเสริม สนับสนุนให้สภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด เพชรบูรณ์ เป็นกลไกของสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยเชื่อมโยงแผนงานและบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชน

ภายหลังการลงนามบันทึกความตกลงได้จัดให้มีการเสวนา เรื่อง “บทบาทหน่วยงานระดับจังหวัดในการส่งเสริม สนับสนุนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร” โดยผู้แทนจาก สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ สถานีพัฒนาที่ดินเพชรบูรณ์ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบูรณ์

และในช่วงบ่ายของงานสัมมนาวิชาการได้จัดให้มีการเสวนา เรื่อง “แนวทางการพัฒนาเกษตรอินทรีย์พื้นที่อำเภอวังโป่ง-ชนแดน” โดย นางสาวฉัตรนภา เมืองแป้น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายดง นายธนชัย เที่ยงวิบูลย์วงศ์ ประธานเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ชนแดน และนายสมาน หลวงจันทร์ ประธานเครือข่ายเกษตรอินทรีย์วังโป่ง

และช่วงสุดท้ายของงานสัมมนาวิชาการทางสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์ โดย นายปณวัฒน์ วงค์สนั่น หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์ สรุปผลการสัมมนาและกล่าวปิดการสัมมนาวิชาการ

นายปณวัฒน์ วงศ์สนั่น
(หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์)
ภ่ายภาพร่วมกับกลุ่มเกษตรอินทรีย์อำเภอวังโป่ง-ชนแดน

“สภาเกษตกรจังหวัดเพชรบูรณ์ขอขอบพระคุณเกษตรกรเครือข่ายเกษตรอินทรีย์อำเภอชนแดนและอำเภอวังโป่งเป็นอย่างยิ่ง หัวใจอินทรีย์ของพี่น้องเครือข่ายจะเติบโตไปพร้อมกัน ขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วยนะคะ”

และขอขอบพระคุณหน่วยงาน และ 21 อปท. เป็นอย่างยิ่ง
1.เทศบาลตำบลท้ายดง
2.เทศบาลตำบลวังโป่ง
3.องค์การบริหารส่วนตำบลวังโป่ง
4.องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายดง
5.องค์การบริหารส่วนตำบลซับเปิบ
6.องค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน
7.องค์การบริหารส่วนตำบลวังศาล
8.เทศบาลตำบลชนแดน
9.เทศบาลตำบลดงขุย
10.เทศบาลตำบลท่าข้าม
11เทศบาลตำบลศาลาลาย
12.องค์การบริหารส่วนตำบลชนแดน
13.องค์การบริหารส่วนตำบลดงขุย
14.องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม
15.องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท
16.องค์การบริหารส่วนตำบลลาดแค
17.องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย
18.องค์การบริหารส่วนตำบลซับพุทรา
19.องค์การบริหารส่วนตำบลตะกุดไร
20.องค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ
21.องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโป่ง

หน่วยงาน ได้แก่
1.กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรจังหวัดเพชรบูรณ์
2.สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์
3.สถานีพัฒนาที่ดินเพชรบูรณ์
4.สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบูรณ์
5.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบูรณ์
6.สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบูรณ์
7.สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์
8.สำนักงานพลังงานจังหวัดเพชรบูรณ์
9.สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์
10.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์
11.หอการค้าจังหวัดเพชรบูรณ์

รูปภาพเพิ่มเติม
https://www.facebook.com/pg/nfc.pnb/photos/?tab=album&album_id=1081121765430225

 

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น