วันที่ 10 เมษายน 2562 สภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์ นำโดย นายปณวัฒน์ วงค์สนั่น หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์ ลงพื้นที่ตำบลคลองกระจัง อำเภอศรีเทพ ร่วมกับท้องที่ตำบลคลองกระจัง โดย นายประจวบ นาคเทียน กำนันคลองกระจัง ให้เกียรติเป็นประธานในที่ประชุมและร่วมให้แนวทางการดำเนินงานโครงการต่างๆในพื้นที่ตำบลคลองกระจัง

สืบเนื่องจากการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบลพบปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ ปัญหาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรจึงเกิดความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาโดยปรับเปลี่ยนแนวคิดการทำการเกษตรภายใต้โครงการครัวเกษตรอินทรีย์และจัดการน้ำในแปลงเกษตรนอกเขตชลประทานในรูปแบบธนาคารน้ำใต้ดิน การสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ในทุกหมู่บ้าน

นายประจวบ นาคเทียน กำนันตำบลคลองกระจัง
นายปนวัฒน์ วงค์สนั่น หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์
นายสุริทธิ์ ยมจันทร์ เกษตรตำบลคลองกระจัง อำเภอศรีเทพ

ร่วมแสดงความคิดเห็น