วันที่ 12 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 น. สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์ และนายปณวัฒน์ วงค์สนั่น หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกร จังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน(กกร.) The Joint Standing Committee on Commerce,Industry and Banking และกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ได้แก่ จังหวัดตาก จังหวัดสุโขทัย จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดอุตรดิษถ์ และจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 1/2562 และคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน(กรอ.) ณ ห้องประชุมสีทอง ตึกอธิการบดี ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์

ซึ่งประเด็นสำคัญในการประชุมครั้งนี้ ได้แก่

ประเด็นที่ 1 กกร.เสนอแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มภาคเหนือล่าง 1 รวม 7 คณะ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ร่างคำสั่งประธานสภาเกษตรกรจังหวัดในกลุ่มจังหวัด ได้รับแต่งตั้งดังนี้

1.คณะทำงานด้านการเกษตร รองผู้ว่าราชการอุตรดิตถ์ หัวหน้าคณะเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นคณะทำงานและเลขานุการ ประธานสภาเกษตรจังหวัดในกลุ่มจังหวัด เป็นคณะทำงานและเลขานุการร่วม
2.คณะทำงานด้านอุตสาหกรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก หัวหน้าคณะคณะทำงาน และประธานสภาเกษตรกรจังหวัดหลุ่มจังหวัด เป็นคณะทำงาน

ประเด็นที่ 2 งบประมาณกลุ่มจังหวัดปี 2563 ส่วนที่ 2 จำนวน 260 ล้าน (มหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นผู้ดำเนินงาน) สภาพัฒฯเห็นชอบแล้ว เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2562 เป็นการเสนอเพื่อให้ได้รับวงเงินงบประมาณไว้ก่อนเนื่องจากรายละเอียดไม่ชัดเจน ภาคเอกชนไม่เห็นด้วยที่จะร่วมดำเนินการในแนวทางที่กลุ่มเสนอเพราะไม่มีส่วนร่วม ที่ประชุมจึงมีมติให้ สำนักงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด (OSM) ขอถอนเรื่องกลับมา เพื่อทำรายละเอียดให้ชัดเจน และลักษณะไม่เน้นเครื่องจักร สิ่งก่อสร้างอาคารและให้เอกชนร่วมเสนอโครงการ ให้น้ำหนักไปในเรื่องของการพัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตรโดยเฉพาะการยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพและการแปรรูป

ประเด็นที่ 3 กรอ.เห็นชอบให้สนับสนุนเกษตรกร เพื่อรวมกลุ่มปลูกกัญชาเพื่อส่งเสริมการสร้างผลิตภัณฑ์เพื่อใช้ภายนอกและรักษาผู้ป่วย ภายในกรอบกฎหมาย ใช้งานวิจัยของมหาวิทยาลัยสเรศวร ในการดำเนินการ

ประเด็นที่ 4 ให้ยกระดับ กำหนดแนวทางการขับเคลื่อน LIMEC อย่างชัดเจน เนื่องจากยังมีความล่าช้า ไม่ชัดเจนในแต่ละมิติและภาคราชการต้องเข้ามาสนับสนุน โดยใช้งบประมาณกลุ่มจังหวัดหรืองบอื่นๆที่ประชุม

กำหนดนัดประชุมเพื่อพิจารณาจัดทำรายละเอียดตาม ประเด็นที่ 2 – ประเด็นที่ 4 ในวันที่ 19 มีนาคม 2562 ณ จังหวัดตาก ส่วนในเรื่องของ

ประเด็นที่ 5 นายสาคร รุ่งเรือง รองผู้ว่าราชการเพชรบูรณ์ กล่าวว่า จังหวัดเพชรบูรณ์ได้รับจัดสรรงบประมาณ โครงการครัวเกษตรอินทรีย์ บูรณษการต้นทาง กลางทาง และปลายทาง กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 (10,000ไร่) ปีงบประมาณ 2563 ขอขอบคุณกลุ่มจังหวัดที่ช่วยผลักดันโครงการ ดังกล่าว นายปณวัฒน์ วงค์สนั่น หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าว

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น