กรณ์ เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ ว่าที่ร้อยตรีสมพูนทรัพย์  กล้าวิกรณ์ เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ กล่าวว่า สภาเกษตรกรแห่งชาติได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อนำบุตรหลานทายาทเกษตรกรเข้าศึกษาต่อโดยไม่ต้องสอบในระดับปริญญาตรีหลักสูตร 4 และ 5 ปี ภายใต้ “โครงการลูกหลานเกษตรไทย ก้าวไกลในยุคดิจิทัล”

ว่าที่ร้อยตรีสมพูนทรัพย์  กล้าวิ

ทั้งนี้ เมื่อปีการศึกษา 2561 มีบุตรหลานของเกษตรกรทั่วประเทศที่สมัครผ่านการคัดเลือกเข้ารับการศึกษา จำนวนทั้งสิ้น 111 คน  14 คณะ นับเป็นความสำเร็จภายใต้ความร่วมมือระหว่างสภาเกษตรกรแห่งชาติกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ที่มอบให้สภาเกษตรกรจังหวัดทุกจังหวัดทำการคัดเลือกบุตรหลานเกษตรกรเข้าศึกษาสู่รั้วมหาวิทยาลัยเพื่อศึกษาด้านการเกษตร ให้คงไว้ซึ่งทายาทเกษตรกรและประเทศเกษตรกรรมต่อไป   สำหรับในปีการศึกษา 2562 นี้ สภาเกษตรกรแห่งชาติยังคงสานต่อซึ่งความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้อย่างต่อเนื่อง โดยเริ่มเปิดรับสมัครทายาทเกษตรกรเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีผ่านสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดทุกจังหวัด(สกจ.) ระหว่างวันที่ 4 กุมภาพันธ์ – 23 มีนาคม 2562 ติดต่อได้ที่สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดทุกจังหวัด   โดยสมัครผ่านเว็บไซต์ www.admissions.mju.ac.th เท่านั้น ประกาศรับสมัคร ประกาศรับสมัคร“โครงการลูกหลานเกษตรไทย ก้าวไกลในยุคดิจิทัล”

ทั้งนี้สามารถจัดส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณา ณ สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัด
ที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรไว้ ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ – 23 มีนาคม 2562

สำหรับบุตรหลานของเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนไว้กับสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์สามารถ จัดส่งเอกสารและหลักฐานต่างๆได้ที่
สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์
เลขที่ 168/3 หมู่.1
ถนนสระบุรี-หล่มสัก ต.นางั่ว
อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์
รหัสไปรษณีย์ 67000
โทร.0-5673-6047
โทรสาร.0-5673-6048

ขั้นตอนและรายละเอียดการสมัคร

ร่วมแสดงความคิดเห็น