ระหว่างวันที่ 2-4 พฤษภาคม 2562 ทีมผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโป่ง นำโดย นายพงษ์ศักดิ์ วันตั้ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโป่ง ปฎิบัติหน้าที่แทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโป่ง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมศึกษาดูงานตามโครงการอบรมและศึกษาดูงานการจัดการแหล่งน้พตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเก่าขาม ตำบลเก่าขาม อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี มีนายชาตรี๊ ศรีวิชาฐา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเก่าขาม เป็นวิทยากรในครั้งนี้ นายปณวัฒน์ วงค์สนั่น หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมศึกษาดูงานภายใต้ MOU กับองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโป่ง เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาและพัฒนาเกษตรอินทรีย์ และต่อยอดในการดำเนินกิจกรรมโครงการต่างๆของจังหวัดเพชรบูรณ์ อาทิ ครัวเกษตรอินทรีย์ บูรณาการต้นทาง กลางทาง และปลายทางภาคเหนือล่าง 1 โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน เป็นต้น เพื่อแก้ปัญหาด้านเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตร และเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมให้กับเกษตรกรทั้ง 115 ตำบลของจังหวัดเพชรบูรณ์ต่อไป

 

นายชาตรี๊ ศรีวิชาฐา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเก่าขาม

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น