วันที่ 25 ธันวาคม 2561 เวลา 08.30 น.  สภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดกิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล ภายใต้โครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบลและการพัฒนาเป็นเกษตรอุตสาหกรรม พื้นที่อำเภอเน้ำหนาว ณ หอประชุมอำเภอน้ำหนาว มีนายภาคภูมิ ภูมี นายอำเภอน้ำหนาวให้เกียรติเป็นประธาน

นายภาคภูมิ ภูมี นายอำเภอน้ำหนาว

 

ด้วยสภาเกษตรกรแห่งชาติได้มอบหมายให้สภาเกษตรกรจังหวัด จัดให้มีเวทีสำหรับเกษตรกรที่จะได้ร่วมคิด วิเคราะห์ ปัญหาความต้องการของตนเอง พร้อมทั้งคิดหาแนวทางการพัฒนา แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น เนื่องด้วยอาชีพเกษตรกรรมโดยส่วนใหญ่ยังเป็นเกษตรกรรายย่อยที่มีฐานะยากจน ต้องเผชิญกับปัญหาต่างๆโดยเฉพาะ เรื่องหนี้สิน เรื่องขาดแคลนแหล่งน้ำเพื่อทำการเกษตร ไม่มีที่ดินทำกิน ราคาปัจจัยการผลิต ตลอดจนการไม่ได้รับความเป็นธรรม เป็นต้น สิ่งเหล่านี้จะถูกสรุปออกมาจัดทำเป็นแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล เพื่อที่จะดำเนินการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ตำบลนั้นๆ

สืบเนื่องจากผลการประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 7/2561 มีมติให้ดำเนินการจัดทำโครงการแผนพัฒนาเกษตรในปีงบประมาณ 2562 ได้แก่ ตำบลบึงกระจับ อำเภอวิเชียรบุรี ตำบลคลองกระจัง อำเภอศรีเทพ ตำบลห้วยโป่ง อำเภอหนองไผ่ ตำบลบึงสามพัน อำเภอบึงสามพัน ตำบลลาดแค อำเภอชนแดน ตำบลซับเปิบ อำเภอวังโป่ง ตำบลบุ่งคล้า อำเภอหล่มสัก ตำบลนายม อำเภอเมือง ตำบลทุ่งสมอ อำเภอเขาค้อ ตำบลนาซำ อำเภอหล่มเก่า ตำบลหลักด่าน อำเภอน้ำหนาว รวม 11 ตำบล

“กิจกรรมนี้เป็นการสนับสนุนให้เกษตรกรรวมกลุ่มเพื่อดำเนินการพัฒนาแก้ปัญหาของตน เพื่อให้เกิการพัฒนาและแก้ปัญหาได้อย่างยั่งยืน จะต้องส่งเสริมให้เกิดกระบวนการร่วมคิด วิเคราะห์ และแสวงหาแนวทางการพัฒนาแก้ปัญหาของเกษตกรด้วยตัวของเกษตรกรเอง ด้วยจะเป็นผู้ที่เข้าใจปัญหาความต้องการของตนเองได้ดีที่สุด” หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์ นายปณวัฒน์ วงค์สนั่นให้ข้อมูล

นายปณวัฒน์ วงค์สนั่น หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์

กิจกรรมในวันนี้นอกจาการร่วมประชุมจัดทำแผนแล้ว ยังเป็นอีกเวทีสำคัญในการแสดงความคิดเห็นของเกษตรกรได้อย่างเต็มที่ หนึ่งในกลุ่มเกษตรกรที่มาเข้าร่วมในวันนี้ คือนางพัสวี หาบุตรดี เป็นเกษตรกรผู้ที่ทำเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่ตำบลวังกวาง อำเภอน้ำหนาว ที่กล้าลุกขึ้นมาต่อต้านเคมี เนื่องจากเกิดผลกระทบกับตัวเองและครอบครัว เคยเป็นโรคไซนัสเรื้อรัง จนหันมาทำเกษตรอินทรีย์ โรคดังกล่าวหายไป และสุขภาพแข็งแรงขึ้น “ทำเกษตรอินทรีย์หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ ผลผลิตที่ได้แบ่งออกเป็น 10:90 โดยสิบเปอร์เซนต์ขายส่งไปที่กรุงเทพ ส่วนที่เหลืออีกเก้าสิบเปอร์เซนต์นั้นแจกเพื่อนบ้านในหมู่บ้าน อยากให้เขาได้กินผักที่เป็นอินทรีย์แล้วจะได้เปรียบเทียบกัน และทำให้เขารู้ว่าไม่ว่าเราหรือเขาต่างก็สามารถทำเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่ได้” นางพัสวีกล่าว ถือเป็นต้นแบบและตัวอย่างที่ดีเยี่ยมในการเปลี่ยนแปลงจากตัวเองก่อน แล้วค่อยขยายผล เมื่อคนรอบข้างเห็นการเปลี่ยนแปลงและผลที่เกิดขึ้น พวกเขาเหล่านั้นก็จะเห็นข้อดีของการทำเกษตรอินทรีย์ และความยั่งยืนของการเกษตรกรรมที่ไม่ได้มุ่งที่ราคาผลผลิตอย่างเดียว

นางพัสวี หาบุตรดี เป็นเกษตรกรผู้ที่ทำเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่ตำบลวังกวาง อำเภอน้ำหนาว

ในการนี้นายปณวัฒน์ วงค์สนั่น ได้ร่วมบูรณาการกับภาคีเครือข่ายเกษตรกร เครือข่ายเกษตรอินทรีย์ เพชบุระ ตามรอยพ่อของแผ่นดิน และหอการค้าจังหวัดเพชรบูรณ์ ในการพัฒนาการเกษตรของจังหวัดไปสู่เกษตรอุตสาหกรรม สู่การพัฒนาอย่างครบวงจรภายใต้แผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล โดยมีประธานเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ฯ ท่านอาจารย์เทพ เพียมะลัง และรองประธานเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ฯท่านอาจารย์ไพรัตน์ ตะใบ ให้เกียรเป็นวิทยากรร่วมในครั้งนี้ และได้รับความร่วมมือดีเยี่ยมจากผู้นำท้องถิ่น ท้องที่ เจ้าหน้าที่และเกษตรกรในพื้นที่อำเภอน้ำหนาว

อาจารย์เทพ เพียมะลัง ประธานเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ฯ
อาจารย์ไพรัตน์ ตะใบ รองประธานเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ฯ
 ประมวลภาพกิจกรรม

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น