วันที่ 20 ธันวาคม 2561 เวลา 08.30 น.  สภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดกิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล ภายใต้โครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบลและการพัฒนาเป็นเกษตรอุตสาหกรรม พื้นที่อำเภอหล่มสัก ณ หอประชุมอำเภอหล่มสัก มีนายชนก มากพันธุ์ นายอำเภอหล่มสัก ให้เกียรติเป็นประธาน

นายชนก มากพันธุ์ นายอำเภอหล่มสัก

และในวันเดียวกัน เวลา 13.00 น. สภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ดำเนินกิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล ภายใต้โครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมฯ พื้นที่อำเภอหล่มเก่า ณ ห้องประชุมอำเภอหล่มเก่า โดยนางปิณฑิรา เก่งการพานิช นายอำเภอหล่มเก่า มอบหมายให้นายอภิศักดิ์ จันทร์มินทร เกษตรอำเภอหล่มเก่า เป็นผู้แทนและเป็นประธานการประชุม และนายอภิเดช เหง้าสารี สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์ ให้เกียรติร่วมกิจกรรมและกล่าวรายงานกิจกรรมโครงการแผนพัฒนาการเกษตรระดับตำบลในครั้งนี้

นายอภิศักดิ์ จันทร์มินทร เกษตรอำเภอหล่มเก่า
นายอภิเดช เหง้าสารี สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์

ด้วยสภาเกษตรกรแห่งชาติได้มอบหมายให้สภาเกษตรกรจังหวัด จัดให้มีเวทีสำหรับเกษตรกรที่จะได้ร่วมคิด วิเคราะห์ ปัญหาความต้องการของตนเอง พร้อมทั้งคิดหาแนวทางการพัฒนา แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น เนื่องด้วยอาชีพเกษตรกรรมโดยส่วนใหญ่ยังเป็นเกษตรกรรายย่อยที่มีฐานะยากจน ต้องเผชิญกับปัญหาต่างๆโดยเฉพาะ เรื่องหนี้สิน เรื่องขาดแคลนแหล่งน้ำเพื่อทำการเกษตร ไม่มีที่ดินทำกิน ราคาปัจจัยการผลิต ตลอดจนการไม่ได้รับความเป็นธรรม เป็นต้น สิ่งเหล่านี้จะถูกสรุปออกมาจัดทำเป็นแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล เพื่อที่จะดำเนินการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ตำบลนั้นๆ

สืบเนื่องจากผลการประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 7/2561 มีมติให้ดำเนินการจัดทำโครงการแผนพัฒนาเกษตรในปีงบประมาณ 2562 ได้แก่ ตำบลบึงกระจับ อำเภอวิเชียรบุรี ตำบลคลองกระจัง อำเภอศรีเทพ ตำบลห้วยโป่ง อำเภอหนองไผ่ ตำบลบึงสามพัน อำเภอบึงสามพัน ตำบลลาดแค อำเภอชนแดน ตำบลซับเปิบ อำเภอวังโป่ง ตำบลบุ่งคล้า อำเภอหล่มสัก ตำบลนายม อำเภอเมือง ตำบลทุ่งสมอ อำเภอเขาค้อ ตำบลนาซำ อำเภอหล่มเก่า ตำบลหลักด่าน อำเภอน้ำหนาว รวม 11 ตำบล

“กิจกรรมนี้เป็นการสนับสนุนให้เกษตรกรรวมกลุ่มเพื่อดำเนินการพัฒนาแก้ปัญหาของตน เพื่อให้เกิการพัฒนาและแก้ปัญหาได้อย่างยั่งยืน จะต้องส่งเสริมให้เกิดกระบวนการร่วมคิด วิเคราะห์ และแสวงหาแนวทางการพัฒนาแก้ปัญหาของเกษตกรด้วยตัวของเกษตรกรเอง ด้วยจะเป็นผู้ที่เข้าใจปัญหาความต้องการของตนเองได้ดีที่สุด” หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์ นายปณวัฒน์ วงค์สนั่นให้ข้อมูล

นายปณวัฒน์ วงค์สนั่น หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์

ในการนี้นายปณวัฒน์ วงค์สนั่น ได้ร่วมบูรณาการกับภาคีเครือข่ายเกษตรกร เครือข่ายเกษตรอินทรีย์ เพชบุระ ตามรอยพ่อของแผ่นดิน และหอการค้าจังหวัดเพชรบูรณ์ ในการพัฒนาการเกษตรของจังหวัดไปสู่เกษตรอุตสาหกรรม สู่การพัฒนาอย่างครบวงจรภายใต้แผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล โดยมีรองประธานเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ฯ ท่านอาจารย์ไพรัตน์ ตะใบ ให้เกียรเป็นวิทยากรร่วมในครั้งนี้ และได้รับความร่วมมือดีเยี่ยมจากผู้นำท้องถิ่น ท้องที่ เจ้าหน้าที่และเกษตรกรในพื้นที่อำเภอหล่มสักและอำเภอหล่มเก่า

าจารย์ไพรัตน์ ตะใบ รองประธานเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ เพชบุระ ตามรอยเท้าพ่อของแผ่นดิน

ประมวลภาพกิจกรมอำเภอหล่มสัก

ประมวลภาพกิจกรรมอำเภอหล่มเก่า

ร่วมแสดงความคิดเห็น