วันที่ 21 ธันวาคม 2561 เวลา 08.30 น.  สภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดกิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล ภายใต้โครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบลและการพัฒนาเป็นเกษตรอุตสาหกรรม พื้นที่อำเภอเมือง ณ หอประชุมอำเภอเมือง มีนายเสรี หอมเกษร นายอำเภอเมืองให้เกียรติเป็นประธาน

นายเสรี หอมเกษร นายอำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์

ในการนี้ทางสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์ได้รับเกียรตฺิจากท่านพรทิพา แก้วชนะเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมอบหมายให้ นางสาวเสาวนิต ทับทิมจรูญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ เป็นผู้แทนร่วมการประชุมการจัดทำแผนฯ และร่วมพูดคุยถึงแนวทางการขับเคลื่อนโครงการครัวอินทรีย์เพชบุระ บูรณาการต้นทาง กลางทาง ปลายทางกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ปีงบประมาณ 2563

นางสาวเสาวนิต ทับทิมจรูญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์

ด้วยสภาเกษตรกรแห่งชาติได้มอบหมายให้สภาเกษตรกรจังหวัด จัดให้มีเวทีสำหรับเกษตรกรที่จะได้ร่วมคิด วิเคราะห์ ปัญหาความต้องการของตนเอง พร้อมทั้งคิดหาแนวทางการพัฒนา แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น เนื่องด้วยอาชีพเกษตรกรรมโดยส่วนใหญ่ยังเป็นเกษตรกรรายย่อยที่มีฐานะยากจน ต้องเผชิญกับปัญหาต่างๆโดยเฉพาะ เรื่องหนี้สิน เรื่องขาดแคลนแหล่งน้ำเพื่อทำการเกษตร ไม่มีที่ดินทำกิน ราคาปัจจัยการผลิต ตลอดจนการไม่ได้รับความเป็นธรรม เป็นต้น สิ่งเหล่านี้จะถูกสรุปออกมาจัดทำเป็นแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล เพื่อที่จะดำเนินการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ตำบลนั้นๆ

สืบเนื่องจากผลการประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 7/2561 มีมติให้ดำเนินการจัดทำโครงการแผนพัฒนาเกษตรในปีงบประมาณ 2562 ได้แก่ ตำบลบึงกระจับ อำเภอวิเชียรบุรี ตำบลคลองกระจัง อำเภอศรีเทพ ตำบลห้วยโป่ง อำเภอหนองไผ่ ตำบลบึงสามพัน อำเภอบึงสามพัน ตำบลลาดแค อำเภอชนแดน ตำบลซับเปิบ อำเภอวังโป่ง ตำบลบุ่งคล้า อำเภอหล่มสัก ตำบลนายม อำเภอเมือง ตำบลทุ่งสมอ อำเภอเขาค้อ ตำบลนาซำ อำเภอหล่มเก่า ตำบลหลักด่าน อำเภอน้ำหนาว รวม 11 ตำบล

“กิจกรรมนี้เป็นการสนับสนุนให้เกษตรกรรวมกลุ่มเพื่อดำเนินการพัฒนาแก้ปัญหาของตน เพื่อให้เกิการพัฒนาและแก้ปัญหาได้อย่างยั่งยืน จะต้องส่งเสริมให้เกิดกระบวนการร่วมคิด วิเคราะห์ และแสวงหาแนวทางการพัฒนาแก้ปัญหาของเกษตกรด้วยตัวของเกษตรกรเอง ด้วยจะเป็นผู้ที่เข้าใจปัญหาความต้องการของตนเองได้ดีที่สุด” หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์ นายปณวัฒน์ วงค์สนั่นให้ข้อมูล

นายปณวัฒน์ วงค์สนั่น หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์

“การดำเนินเวทีกิจกรรมในวันนี้เป็นการสร้างการรับรู้ เสนอเป้าหมายการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล กำหนดกรอบความร่วมมือ สำรวจจัดเก็บข้อมูลปัญหาและความต้องการของเกษตรกร ด้านแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ที่ดินทำกิน หนี้สินเกษตรกร ราคาสินค้าเกษตร เป็นต้น และเป็นการสร้างเครือข่ายพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน รวบรวมข้อมูลเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อพัฒนาเกษตรกรรมผ่านแผนระดับตำบลไปสู่เกษตรอุตสาหกรรมต่อไป” นางสาวสุกัญญา เฉลิมเล่า หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์ ให้ข้อมูลเพิ่มเติม

นางสาวสุกัญญา เฉลิมเล่า หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์

 

ในการนี้นายปณวัฒน์ วงค์สนั่น ได้ร่วมบูรณาการกับภาคีเครือข่ายเกษตรกร เครือข่ายเกษตรอินทรีย์ เพชบุระ ตามรอยพ่อของแผ่นดิน และหอการค้าจังหวัดเพชรบูรณ์ ในการพัฒนาการเกษตรของจังหวัดไปสู่เกษตรอุตสาหกรรม สู่การพัฒนาอย่างครบวงจรภายใต้แผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล โดยมีประธานเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ฯ ท่านอาจารย์เทพ เพียมะลัง ให้เกียรเป็นวิทยากรร่วมในครั้งนี้ และได้รับความร่วมมือดีเยี่ยมจากผู้นำท้องถิ่น ท้องที่ เจ้าหน้าที่และเกษตรกรในพื้นที่อำเภอเมือง

อาจารย์เทพ เพียมะลัง ประธานเครื่อข่ายเกษตรอินทรีย์ เพชบุระ ตามรอยพ่อของแผ่นดิน

ประมวลภาพกิจกรรมอำเภอเมือง


 

ร่วมแสดงความคิดเห็น