วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30-11.30 น.  สภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดกิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล ภายใต้โครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบลและการพัฒนาเป็นเกษตรอุตสาหกรรม พื้นที่อำเภอหนองไผ่ ณ ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอหนองไผ่ มีนายวิกิจ เพ็ญภาค รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านโภชน์ ให้เกียรเป็นประธาน และเวลา 13.00-15.30 น.สภาเกษตรลงพื้นที่อำเภอบึงสามพัน ณ ห้องประชุมอำเภอบึงสามพัน

9
นายวิกิจ เพ็ญภาค รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านโภชน์

 ด้วยสภาเกษตรกรแห่งชาติได้มอบหมายให้สภาเกษตรกรจังหวัด จัดให้มีเวทีสำหรับเกษตรกรที่จะได้ร่วมคิด วิเคราะห์ ปัญหาความต้องการของตนเอง พร้อมทั้งคิดหาแนวทางการพัฒนา แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น เนื่องด้วยอาชีพเกษตรกรรมโดยส่วนใหญ่ยังเป็นเกษตรกรรายย่อยที่มีฐานะยากจน ต้องเผชิญกับปัญหาต่างๆโดยเฉพาะ เรื่องหนี้สิน เรื่องขาดแคลนแหล่งน้ำเพื่อทำการเกษตร ไม่มีที่ดินทำกิน ราคาปัจจัยการผลิต ตลอดจนการไม่ได้รับความเป็นธรรม เป็นต้น สิ่งเหล่านี้จะถูกสรุปออกมาจัดทำเป็นแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล เพื่อที่จะดำเนินการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ตำบลนั้นๆ

สืบเนื่องจากผลการประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 7/2561 มีมติให้ดำเนินการจัดทำโครงการแผนพัฒนาเกษตรในปีงบประมาณ 2562 ได้แก่ ตำบลบึงกระจับ อำเภอวิเชียรบุรี ตำบลคลองกระจัง อำเภอศรีเทพ ตำบลห้วยโป่ง อำเภอหนองไผ่ ตำบลบึงสามพัน อำเภอบึงสามพัน ตำบลลาดแค อำเภอชนแดน ตำบลซับเปิบ อำเภอวังโป่ง ตำบลบุ่งคล้า อำเภอหล่มสัก ตำบลนายม อำเภอเมือง ตำบลทุ่งสมอ อำเภอเขาค้อ ตำบลนาซำ อำเภอหล่มเก่า ตำบลหลักด่าน อำเภอน้ำหนาว รวม 11 ตำบล

“กิจกรรมนี้เป็นการสนับสนุนให้เกษตรกรรวมกลุ่มเพื่อดำเนินการพัฒนาแก้ปัญหาของตน เพื่อให้เกิการพัฒนาและแก้ปัญหาได้อย่างยั่งยืน จะต้องส่งเสริมให้เกิดกระบวนการร่วมคิด วิเคราะห์ และแสวงหาแนวทางการพัฒนาแก้ปัญหาของเกษตกรด้วยตัวของเกษตรกรเอง ด้วยจะเป็นผู้ที่เข้าใจปัญหาความต้องการของตนเองได้ดีที่สุด” หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์ นายปณวัฒน์ วงค์สนั่นให้ข้อมูล

l
นายปณวัฒน์ วงค์สนั่น หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์

ในการนี้นายปณวัฒน์ วงค์สนั่น ได้ร่วมบูรณาการกับภาคีเครือข่ายเกษตรกร เครือข่ายคนต้นน้ำเพชบุระ ตามรอยพ่อของแผ่นดิน และหอการค้าจังหวัดเพชรบูรณ์ ในการพัฒนาการเกษตรของจังหวัดไปสู่เกษตรอุตสาหกรรม สู่การพัฒนาอย่างครบวงจรภายใต้แผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล โดยมีประธานเครือข่ายคนต้นน้ำฯ ท่านอาจารย์เทพ เพียมะลัง ให้เกียรเป็นวิทยากรร่วมในครั้งนี้ และได้รับความร่วมมือดีเยี่ยมจากผู้นำท้องถิ่น ท้องที่ เจ้าหน้าที่และเกษตรกรในพื้นที่อำเภอหนองไผ่และอำเภอบึงสามพัน

นายเทพ เพียมะลัง ประธานเครือข่ายคนต้นน้ำ เพชบุระ ตามรอยพ่อของแผ่นดิน
นายเทพ เพียมะลัง ประธานเครือข่ายคนต้นน้ำ เพชบุระ ตามรอยพ่อของแผ่นดิน

ประมวลภาพกิจกรรมอำเภอหนองไผ่

ประมวลภาพหนองไผ่1 ประมวลภาพหนองไผ่ 2

หนองไผ่ 291161_๑๘๑๑๒๙_0003

ประมวลภาพกิจกรรมอำเภอบึงสามพัน

บึงสามพัน 29-11-61_๑๘๑๑๓๐_0012

บึงสามพัน 29-11-61_๑๘๑๑๓๐_0017

บึงสามพัน 29-11-61_๑๘๑๑๓๐_0024
นายเทพ เพียมะลัง ผู้แทนองกรณ์ปกครองส่วนท้องถิ่น นายวิเชียร สอนชา สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้แทนอำเภอบึงสามพัน และพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมถ่ายรูปร่วมกัน

ร่วมแสดงความคิดเห็น