วันที่ 15 มีนาคม 2562 ที่ห้องประชุมสมเด็จพระบรมไตรโลกนารถ ชั้น 4 ศาลากลาง จังหวัดพิษณุโลก กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 จัดประชุมจัดทำรายละเอียดโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ส่วนที่ 2 สืบเนื่องจาก สำนักงานเลขานุการ ก.บ.ภ. ในคราวประชุมคณะกรรมการบูรณาการนโยบายการพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2562 มีนายกเป็นประธาน มีมติเห็นชอบแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด พ.ศ.2561-2565 ฉบับทบทวนและแผนปฎิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือล่าง 1 ได้รับความเห็นชอบสนับสนุนงบประมาณภายในกรอบวงเงิน โครงการส่วนที่ 2 จำนวน 1 โครงการ คือ โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรปลอดภัย แปรรูปและการตลาด งบประมาณ 260,000,000 บาท

การประชุมในวันนี้จึงเป็นการจัดทำรายละเอียดโครงการดังกล่าว เพื่อส่งรายละเอียดให้สำนักงบประมาณ ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2562 ในการนี้ นายวินชัย เสมาทอง ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์ นางชนินทร นวนสอาด สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์ และนายปณวัฒน์ วงค์สนั่น หัวหน้าสำนักงานสภาเกษรกรจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีนายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ประธานในที่ประชุม

(ซ้าย) นายวินชัย เสมาทอง ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์ (ขวา) นายปณวัฒน์ วงค์สนั่น หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์
นางชนินทร นวนสอาด สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์

ร่วมแสดงความคิดเห็น