วันที่ 12 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายวินชัย เสมาทอง ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์ มอบหมายให้นายโสภา เปรโสภณ ประธานคณะทำงานกิจการสภาและทรัพยากรบุคล และนายปณวัฒน์ วงค์สนั่น หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกร จังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน(กกร.) The Joint Standing Committee on Commerce,Industry and Banking กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ได้แก่ จังหวัดตาก จังหวัดสุโขทัย จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดอุตรดิษถ์ และจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมสีทอง ตึกอธิการบดี ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อเชื่อมโยงและเสนอแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาการเกษตรของกลุ่มจังหวัดร่วมกับ กกร.และกรอ.(คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน) ให้เกิดผลในพื้นที่

ร่วมแสดงความคิดเห็น