วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น. ประธานหอการค้าจังหวัดเพชรบูรณ์ นายยชญ์สุธา วิชัยธนพัฒน์ เป็นผู้แทนความร่วมมือ 4 ฝ่าย ภาครัฐ เอกชน สภาเกษตรจังหวัด และเครือข่ายเกษตรกรเกษตรอินทรีย์ ยื่นแผนงานโครงการครัวเกษตรอินทรีย์ เพชรบุระ บูรณาการต้นทาง กลางทาง และปลายทาง ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 เพื่อเสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ พิจารณาเสนอบรรจุเข้าสู่วาระการพิจารณางบประมาณของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ณ ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์

นายยชญ์สุธา วิชัยธนพัฒน์ ประธานหอการค้าจังหวัดเพชรบูรณ์ และกรรมการหอการค้า เป็นตัวเเทนเสนอโครงการ

สืบเนื่องจากวันที่  2 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา สภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์ นายปณวัฒน์ วงค์สนั่น หัวหน้าสำนักงาน หอการค้าจังหวัดเพชรบูรณ์ นายยชญ์สุธา วิชัยธนพัฒน์ ประธานหอการค้าจังหวัดเพชรบูรณ์ และเครือข่ายเกตรกรเกษตรอินทรีย์ ร่วมประชุมเครือข่ายเกษตรอินทรีย์จังหวัดเพชรบูรณ์ ณ สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์ และที่ประชุมได้มีความเห็นที่จะผลักดันการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1

การประชุมเครือข่ายเกษตรอินทรีย์จังหวัดเพชรบูรณ์ ณ สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ 2 พ.ย. 61 ที่ผ่านมา

แผนงานโครงการดังกล่าว ได้จัดทำโดยการบูรณาการความร่วมมือของสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์ หน่วยราชการ เริ่มจากสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์ สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดเพชรบูรณ์ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์ สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบูรณ์ สำนักงานชลประทานจังหวัดเพชรบูรณ์ และหน่วยงานภาคเอกชน คือหอการค้าเพชรบูรณ์

สภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์เข้าพบหารือหอการค้าเพชรบูรณ์ วันที่ 1 พย. 61

ประมวลภาพการเข้าหารือและประสานงานโครงการ โดยนายปณวัฒน์ วงค์สนั่น หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์ และกรรมการหอการค้า ดร.วารินทร์ ชลหาญ กับหน่วยงานราชการต่างๆ

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ 7 พ.ย.61
สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์ 8 พ.ย.61
ศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชอาหารสัตว์เพชรบูรณ์ 13 พ.ย. 61
ประมงจังหวัดเพชรบูรณ์ 13 พ.ย. 61
โครงการชลประทานจังหวัดเพชรบูรณ์ 13 พ.ย. 61

โครงการเริ่มจากการรับฟังความคิดเห็นจากเกษตรกร โดยสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อเข้าใจถึงอุปสรรคปัญหา และความต้องการ ของการทำเกษตรอินทรีย์ กำหนดแผนงานโครงการร่วมกัน เริ่มตั้งแต่การให้ความรู้ในการทำเกษตรอินทรีย์ การให้ความรู้ในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 4.0 ในแปลงเกษตร การพัตนามาตรฐาน PGS PHETCHABUN เพื่อใช้เป็นมาตรฐานของภาคเหนือตอนล่าง 1 ในการตรวจประเมินแปลงเกษตรแบบมีส่วนร่วม และจัดงานเกษตรแฟร์และวันดินโลก เพื่อนำสินค้าเกษตรอินทรีย์ออกเผยแพร่ ทั้งในรูปแบบงานแสดงสินค้าและตลาดออนไลน์ มีการ matching ระหว่างพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์และกลุ่มเกษตรกร มีการบูรณาการกับสถาบันการศึกษาเพื่อช่วยในด้านการออกแบบแพ็คเกจจิ่ง โครงการดังกล่าวเปิดกว้างให้เกษตรกรทั้งกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 มีส่วนร่วม โดยอาศัยศักยภาพด้านการเกษตรอินทรีย์เดิมของจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นฐานในการต่อยอด

ในการนี้ประธานหอการค้าจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ยื่นแผนงานโครงการครัวเกษตรอินทรีย์ เพชรบุระ ต่อ นายถนอมรัตน์ กรดงาม ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ เพื่อเสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์พิจารณาตามเห็นควร เพื่อเสนอต่อที่ประชุม คณะกรรมการบริหารงานแบบบูรณาการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ต่อไป

นายปณวัฒน์ วงค์สนั่น หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์
ดร.วารินทร์ ชลหาญ กรรมการหอการค้าเพชรบูรณ์

ร่วมแสดงความคิดเห็น