วันที่ 3 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. สภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์ นำโดย นายปณวัฒน์ วงค์สนั่น หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์ ลงพื้นที่ อบต.ห้วยโป่ง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ เพื่อหารือแผนงานโครงการครัวเกษตรอินทรีย์และแผนงานจัดการแก้ไขปัญหาจัดการน้ำในพื้นที่ มีเจ้าหน้าและเกษตรกรเข้าร่วม อาทิ นายวิรัตน์ บุญคุณ อดีตนายก อบต.ห้วยโป่ง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ ผู้อยู่เบื้องหลงการพัฒนาและการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจัดการน้ำของตำบลห้วยโป่ง นายพงษ์ศักดิ์ วันตั้ง ปลัดอบต.ปฎิบัติหน้านายกอบต.ห้วยโป่ง และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโป่ง ให้ความร่วมมืออย่างพร้อมเพรียง

สืบเนื่องจากการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบลพบปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ ปัญหาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรจึงเกิดความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาโดยปรับเปลี่ยนแนวคิดการทำการเกษตรภายใต้โครงการครัวเกษตรอินทรีย์และจัดการน้ำในแปลงเกษตรนอกเขตชลประทานในรูปแบบธนาคารน้ำใต้ดิน การสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ในทุกหมู่บ้าน โดย อบต.ห้วยโป่งจัดสรรงบประมาณสนับสนุนในปี 2562 จำนวน 1 ล้านบาทและจะทำบันทึกความตกลงร่วมมือขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่ร่วมกับสภาเกษตรกรจ.เพชรบูรณ์ ช่วงหลังสงกรานต์ 2562

นายวิรัตน์ บุญคุณ อดีตนายก อบต.ห้วยโป่ง อ.เมืองโป่ง จ.เพชรบูรณ์
(ซ้าย)นายปณวัฒน์ วงค์สนั่น หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์ (ขวา) นายพงษ์ศักดิ์ วันตั้ง ปลัดอบต.ปฎิบัติหน้านายกอบต.ห้วยโป่ง

ร่วมแสดงความคิดเห็น