วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 นายปณวัฒน์  วงค์สนั่น หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดจังหวัดเพชรบูรณ์ เข้าร่วมการประชุมปฐมนิเศษโครงการ เวทีที่ 1 โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์พื้นที่ลุ่มน้ำชี ณ ณัฐพงษ์ 1 โรงแรมณัฐพงษ์ แกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

วัตถุุประสงค์ของการศึกษา

1.เพื่อศึกษาและจัดทำรายงานการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment : SEA) ของการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำชี

2.เพื่อศึกษาและจัดทำรายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน้ำแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์ (Strategic and Integrated Development Program of River Basin : SIDP) ในพื้นที่ลุ่มน้ำชี

3.เพื่อศึกษาและจัดทำระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของลุ่มน้ำชี สำหรับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติและคณะกรรมการลุ่มน้ำ ในการบริหารจัดการน้ำ การจัดทำแผนลุ่มน้ำ การตัดสินใจ การให้ข้อมูลกับผู้ใช้น้ำและประชาชน

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น