วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์ นายปณวัฒน์  วงค์สนั่น หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดประชุมพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 เพื่อรับทราบและติดตามผลการดำเนินงาน ในไตรมาสที่ 1-2 ประกอบด้วย

  1. ผลการดำเนินงานของฝ่ายอำนวยการ
  2. ผลการดำเนินงานของส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร
  3. รายงานผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด ไตรมาสที่ 1-2
  4. รายงานผลการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุมหรือภารกิจที่ได้รับมอบหมาย
  5. การควบคุมภายในและประเมินความเสี่ยง(หน่วยรับตรวจ)

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น