วันพุธที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเครือข่ายสภาเกษตรกรป้องกันภัยยาเสพติด ตามที่สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติได้ประสานขับเคลื่อนความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) ในการดำเนินโครงการพัฒนาเครือข่ายสภาเกษตรกรป้องกันภัยยาเสพติด พ.ศ.2562 โดยมีจุดประสงค์ในการจัดประชุมเพื่อให้คณะผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกรระดับตำบลได้รับความรู้ และความเข้าใจในโทษพิษภัยและผลกระทบจากปัญหายาเสพติด รวมถึงมีส่วนร่วมในการพัฒนาแก้ไขปัญหา และสามารถเป็นแกนนำในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ภายในตำบลของจังหวัดเพชรบูรณ์ได้

นายชนก มากพันธ์ุ นายอำเภอหล่มสัก ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานพิธี เปิดโครงการพัฒนาเครือข่ายสภาเกษตรกร ในการประชุมมีวิทยากรจากโรงพยาบาลจังหวัดเพชรบูรณ์ และสถานีตำรวจภูธหล่มสักมาเป็นผู้บรรยายสถานการณ์ ปัญหายาเสพติดในปัจจุบัน และวิธีการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามและบำบัดรักษายาเสพติดปี 2562 และแบ่งกลุ่มระดมความคิด วิเคราะห์ เสนอวิธีการ และแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพ/แนวทางในการขยายเครือข่าย ในการรับและส่งต่อข้อมูลข่าวสารด้านยาเสพติดในพื้นที่

นายชนก มากพันธ์
นายอำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
นายรุจน์ เพชรประทุม
สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์
นางสาวสุกัญญา เฉลิมเหล่า
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ สกจ.พช.

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น