วันพุธที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเครือข่ายสภาเกษตรกรป้องกันภัยยาเสพติด ตามที่สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติได้ประสานขับเคลื่อนความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) ในการดำเนินโครงการพัฒนาเครือข่ายสภาเกษตรกรป้องกันภัยยาเสพติด พ.ศ.2562 โดยมีจุดประสงค์ในการจัดประชุมเพื่อให้คณะผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกรระดับตำบลได้รับความรู้ และความเข้าใจในโทษพิษภัยและผลกระทบจากปัญหายาเสพติด รวมถึงมีส่วนร่วมในการพัฒนาแก้ไขปัญหา และสามารถเป็นแกนนำในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ภายในตำบลของจังหวัดเพชรบูรณ์ได้

นายชัยสิทธิ์ ชัยสัมฤทธิ์ผล นายอำเภอหนองไผ่ ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาเครือข่ายสภาเกษตรกร ในการประชุมมีวิทยากรจากศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเพชรบูรณ์ และสถานีตำรวจภูธรหนองไผ่มาเป็นผู้บรรยายสถานการณ์ ปัญหายาเสพติดในปัจจุบันและวิธีการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามและบำบัดรักษายาเสพติดปี 2562 และแบ่งกลุ่มระดมความคิด วิเคราะห์ เสนอวิธีการ และแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพ/แนวทางในการขยายเครือข่าย ในการรับและส่งต่อข้อมูลข่าวสารด้านยาเสพติดในพื้นที่

นายชัยสิทธิ์ ชัยสัมฤทธิ์ผล
นายอำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์
นายมานพ วุฒิยาลัย
สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์

 

 

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น