วันที่ 7 ตุลาคม 2562 นายปณวัฒน์ วงค์สนั่น หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์ มอบหมายให้ นางสาววิลาวรรณ มาลี นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วม”เวทีถอดบทเรียนประเด็นการผลิตอาหารปลอดภัยในรูปแบบโคกหนองนา” ณ ตลาดมีสุข(ตลาดผักปากปู่) หน้าสำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์

ด้วยคณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมบนฐานทางปัญญาจังหวัดเพชรบูรณ์ (4PW) จะดำเนินการถอดบทเรียนการขับเคลื่อนการผลิตอาหารปลอดภัยในรูปแบบโคกหนองนา เพื่อเพิ่มพื้นที่การผลิตและส่งเสริมการบริโภคในท้องถิ่น โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้อง

ร่วมแสดงความคิดเห็น