วันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2563 เวลา 08.30 น. นายปณวัฒน์ วงค์สนั่น หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์ มอบหมายให้ นางสาวฐิตาภรณ์ สายโส นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เข้าร่วม”พิธีเปิดงานรณรงค์ไถกลบตอซังเพื่อบรรเทาภาวะโลกร้อน” ณ บ้านหนองปล้องใต้ หมู่ที่ 17 ตำบลกันจุ อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์

โครงการ “รณรงค์ไถกลบตอซังเพื่อบรรเทาภาวะโลกร้อน ” เป็นโครงการที่จัดขึ้นโดยสถานีพัฒนาที่ดินเพชรบูรณ์ ซึ่งได้เล็งเห็นสาเหตุเนื่องมาจากการเผาตอซังมีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม ก่อมลภาวะ ทำลายอินทรีย์วัตถุ ทำให้โครงสร้างของดินจับตัวแน่น แข็งกระด้าง จุลินทรีย์ในดินที่มีประโยชน์ต่อพืชถูกทำลาย สูญเสียธาตุอาหารพืชและน้ำในดิน นอกจากนี้การเผาตอซังยังปล่อยก๊าซพิษสู่ชั้นบรรยากาศของโลกซึ่งก่อให้เกิดภาวะเรือนกระจกหรือภาวะโลกร้อนที่เป็นปัญหาใหญ่ของโลกในปัจจุบัน จุดประสงค์ของโครงการเพื่อที่จะช่วยลดปัญหาดังกล่าว จึงควรมีการรณรงค์ให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนจากการเผาตอซังมาเป็นไถกลบตอซัง เช่น ในพื้นที่ปลูกข้าว อ้อย ข้าวโพด นอกจากเพื่อที่จะลดผลกระทบจากการเผาหลังเก็บเกี่ยวในพื้นที่เกษตรกรรม ซึ่งมีผลกระทบต่อภาวะโลกร้อนแล้ว ยังเป็นการปรับปรุงบำรุงดินให้สมบูรณ์ เพิ่มผลผลิตและรายได้ สร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้แก่เกษตรกร พร้อมทั้งเป็นการฝึกให้เกษตรกรรู้จักการใช้ประโยชน์จากตอซังพืช เพื่อสร้างรายได้ให้กับท้องถิ่นอีกทางหนึ่งด้วย โดยมีกิจกรรมภายในงานดังต่อไปนี้

  1. กิจกรรมมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์(สกป.4-01)แก่เกษตรกร
  2. กิจกรรมมอบบัตรดินดีแก่เกษตรกรในโครงการแปลงใหญ่ข้าว ตำบลกันจุ อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์
  3. กิจกรรมสาธิตการไถกลบตอซัง และการจัดการดินหลังเก็บเกี่ยว
  4. กิจกรรมสาธิตการใช้ประโยชน์จากฝางข้าว
  5. กิจกรรมสาธิตการปลูกพืชปุ๋ยสดในไร่นาเพื่อปรับปรุงบำรุงดิน
  6. กิจกรรมสาธิตการทำน้ำหมักชีวภาพ
  7. กิจกรรมการทำปุ๋ยหมักแบบไม่กลับกอง
  8. กิจกรรมการลดต้นทุนการผลิตโดยใช้ผลิตภัณฑ์จากกรมพัฒนาที่ดิน

ร่วมแสดงความคิดเห็น