อบรมการพัฒนาเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์

0
23

วันนี้ 30 สิงหาคม 2561 สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมมือกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้จัดกิจกรรมอบรมเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ ภายใต้โครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบลเป็นเกษตรอุตสาหกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนเกษตรกรหรือกลุ่มเกษตรกรรายสินค้าเกษตร ให้ยกระดับการดำเนินธุรกิจเป็นเกษตรอุตสาหกรรม โดยมีเป้าหมาย 1. กลุ่มวิสาหกิจชุมผู้ปลูกข้าวโพดข้าวเหนียววิเชียรบุรี 2. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกาแฟน้ำหนาว 3. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนมะขามแแปรรูปบ้านน้ำพุ อำเภอชนแดน 4. กลุ่มเกษตรแปรรูปบ้านช่อมะขามตำบลหินฮาว อำเภอหล่มเก่า ทั้งนี้ผู้แทนในแต่ละกลุ่มได้มีการนำเสนอปัญหาความการในการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ตราสินค้า (Logo) ให้มีความทันสมัย และดึงดูด ตรงตามเป้าหมายของลูกค้า โดยกำหนดจัดขึ้น ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
Access Token not set. You can generate Access Tokens for your Page or Profile on fb.srizon.com. After generating the access token, insert it on the backend

ร่วมแสดงความคิดเห็น