วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30-11.30 น.  สภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดกิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล ภายใต้โครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบลและการพัฒนาเป็นเกษตรอุตสาหกรรม พื้นที่อำเภอชนแดน ณ หอประชุมอำเภอชนแดน มีนายชาครินทร์ อินอิ่มวรปราชญ์ นายอำเภอชนแดนให้เกียรเป็นประธาน

ชนแดน 301161_๑๘๑๑๓๐_0087
นายชาครินทร์ อินอิ่มวรปราชญ์ นายอำเภอชนแดน

และเวลา 13.00-15.30 น.สภาเกษตรลงพื้นที่อำเภอวังโป่ง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวังโป่ง โดยนายวรวุฒิ อินตะมะ นายอำเภอวังโป่ง ได้มอบหมายให้ นายณัฐภัทร์ ภัทรพิศิษฐ์ ปลัดอาวุโส เป็นผู้แทน และได้ให้เกียรเป็นประธานในกิจกรรมโครงการครั้งนี้

นายณัฐภัทร์ ภัทรพิศิษฐ์ ปลัดอาวุโสอำเภอวังโป่ง

ด้วยสภาเกษตรกรแห่งชาติได้มอบหมายให้สภาเกษตรกรจังหวัด จัดให้มีเวทีสำหรับเกษตรกรที่จะได้ร่วมคิด วิเคราะห์ ปัญหาความต้องการของตนเอง พร้อมทั้งคิดหาแนวทางการพัฒนา แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น เนื่องด้วยอาชีพเกษตรกรรมโดยส่วนใหญ่ยังเป็นเกษตรกรรายย่อยที่มีฐานะยากจน ต้องเผชิญกับปัญหาต่างๆโดยเฉพาะ เรื่องหนี้สิน เรื่องขาดแคลนแหล่งน้ำเพื่อทำการเกษตร ไม่มีที่ดินทำกิน ราคาปัจจัยการผลิต ตลอดจนการไม่ได้รับความเป็นธรรม เป็นต้น สิ่งเหล่านี้จะถูกสรุปออกมาจัดทำเป็นแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล เพื่อที่จะดำเนินการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ตำบลนั้นๆ

สืบเนื่องจากผลการประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 7/2561 มีมติให้ดำเนินการจัดทำโครงการแผนพัฒนาเกษตรในปีงบประมาณ 2562 ได้แก่ ตำบลบึงกระจับ อำเภอวิเชียรบุรี ตำบลคลองกระจัง อำเภอศรีเทพ ตำบลห้วยโป่ง อำเภอหนองไผ่ ตำบลบึงสามพัน อำเภอบึงสามพัน ตำบลลาดแค อำเภอชนแดน ตำบลซับเปิบ อำเภอวังโป่ง ตำบลบุ่งคล้า อำเภอหล่มสัก ตำบลนายม อำเภอเมือง ตำบลทุ่งสมอ อำเภอเขาค้อ ตำบลนาซำ อำเภอหล่มเก่า ตำบลหลักด่าน อำเภอน้ำหนาว รวม 11 ตำบล

“กิจกรรมนี้เป็นการสนับสนุนให้เกษตรกรรวมกลุ่มเพื่อดำเนินการพัฒนาแก้ปัญหาของตน เพื่อให้เกิการพัฒนาและแก้ปัญหาได้อย่างยั่งยืน จะต้องส่งเสริมให้เกิดกระบวนการร่วมคิด วิเคราะห์ และแสวงหาแนวทางการพัฒนาแก้ปัญหาของเกษตกรด้วยตัวของเกษตรกรเอง ด้วยจะเป็นผู้ที่เข้าใจปัญหาความต้องการของตนเองได้ดีที่สุด” หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์ นายปณวัฒน์ วงค์สนั่นให้ข้อมูล

นายปณวัฒน์ วงค์สนั่น หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์
นายปณวัฒน์ วงค์สนั่น หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์

ในการนี้นายปณวัฒน์ วงค์สนั่น ได้ร่วมบูรณาการกับภาคีเครือข่ายเกษตรกร เครือข่ายคนต้นน้ำเพชบุระ ตามรอยพ่อของแผ่นดิน และหอการค้าจังหวัดเพชรบูรณ์ ในการพัฒนาการเกษตรของจังหวัดไปสู่เกษตรอุตสาหกรรม สู่การพัฒนาอย่างครบวงจรภายใต้แผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล โดยมีรองประธานเครือข่ายคนต้นน้ำฯ ท่านอาจารย์ไพรัตน์ ตะใบ ให้เกียรเป็นวิทยากรร่วมในครั้งนี้ และได้รับความร่วมมือดีเยี่ยมจากผู้นำท้องถิ่น ท้องที่ เจ้าหน้าที่และเกษตรกรในพื้นที่อำเภอชนแดนและอำเภอวังโป่ง

นายไพรัตน์ ตะใบ รองประธานเครือข่ายคนต้นน้ำ เพชบุระ ตามรอยพ่อของแผ่นดิน
นายไพรัตน์ ตะใบ รองประธานเครือข่ายคนต้นน้ำ เพชบุระ ตามรอยพ่อของแผ่นดิน

ประมวลภาพกิจอำเภอชนแดน

ประมวลภาพชนแดน1
นายกฤชพัธน์ ศรีทรงเมือง สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้แทนอำเภอชนแดน ให้เกียรร่วมกิจกรรมและกล่าวรายงานกิจกรรมโครงการแผนพัฒนาการเกษตรระดับตำบลในครั้งนี้

ชนแดน 301161_๑๘๑๑๓๐_0023

ชนแดน 301161_๑๘๑๑๓๐_0056

ประมวลภาพกิจกรรมอำเภอวังโป่ง

วังโป่ง 301161_๑๘๑๑๓๐_0078
นายสหชัย แจ่มประสิทธิ์สกุล นายอำเภอวังโป่งและนายพรชัย สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้แทนพื้นที่อำเภอวังโป่ง

ประมวลภาพวังโป่ง1 ประมวลภาพวังโป่ง2

วังโป่ง 301161_๑๘๑๑๓๐_0011

ร่วมแสดงความคิดเห็น