วันที่ 12 ธันวาคม 2561 เวลา 13.30 สภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) ครั้งที่ 7/2561 ณ ห้องประชุมพระพุทธชินราช ชั้น 7 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก มีนายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธาน

นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก

โดยการประชุมในครั้งนี้เป็นการพิจารณา แผนงาน/โครงการตามแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด (พ.ศ. 2561 – 2565) และแผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ในการนี้สภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์ โดย นายวินชัย เสมาทอง ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์ และนายปณวัฒน์ วงค์สนั่น หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้เข้าร่วมประชุม

นายวินชัย เสมาทอง ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์
นายปณวัฒน์ วงค์สนั่น หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์

โดยสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์ได้บูรณาการความร่วมมือทั้งหน่วยงานภาคเอกชน หอการค้าจังหวัดเพชรบูรณ์ หน่วยงานภาครัฐ และเกษตรกรในนามเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ เพชบุระ ตามรอยพ่อของแผ่นดิน ร่วมกันผลักดันโครงการครัวเกษตรอินทรีย์ บูรณาการต้นทาง กลางทาง และปลายทาง ภาคเหนือตอนล่าง 1 เพื่อแก้ไขปัญหาของเกษตรกร ทั้งเรื่องการผลิต การแปรรูป รวมถึงการตลาด
โครงการครัวเกษตรอินทรีย์ บูรณาการต้นทาง กลางทาง และปลายทาง ภาคเหนือตอนล่าง 1 เกิดจากความต้องการของเกษตรกร เสนอความต้องการผ่านสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์  และได้รับความร่วมมือจากหอการค้าจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมกันผลักดันโครงการดังกล่าว โดยมีรองประธานหอการค้าจังหวัดเพชรบูรณ์ ดร.วารินทร์ ชลหาญ ซึ่งได้รับมอบหมายจากนายนายยชญ์สุธา วิชัยธนพัฒน์ ประธานหอการค้าจังหวัดเพชรบูรณ์ ให้รับผิดชอบโครงการครัวเกษตรอินทรีย์ฯ ร่วมกับสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งเป็นการหยิบยกจุดแข็งด้านการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ โดยจังหวัดเพชรบูรณ์มีพื้นที่แปลงเกษตรอินทรีย์มากที่สุดในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ปัจจุบันสินค้าเกษตรอินทรีย์มีความต้องการจากผู้บริโภคเป็นอย่างมาก และมีราคาที่ดี กว่าสินค้าเกษตรทั่วไป

ดร.วารินทร์ ชลหาญ รองประธานหอการค้าจังหวัดเพชรบูรณ์

นอกจากนี้แล้ว ก.บ.ก. ยังได้อนุมัติโครงการแยกออกเป็น 2 ส่วน ส่วนที่ 1 งบประมาณเพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดที่เป็นการเพิ่มศักยภาพที่เป็นความต้องการรายพื้นที่ หรือแก้ไขปัญหาที่เป็นประเด็นร่วมของกลุ่มจังหวัด 555 ล้านบาท ส่วนที่ 2 งบประมาณเพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดที่เป็นการพัฒนาในลักษณะ Cluster หรือตอบสนองนโยบายสำคัญของรัฐบาลเชิงพื้นที่ระดับกลุ่มจังหวัด

ร่วมแสดงความคิดเห็น