วันที่ 10 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้มอบหมายให้นางสาวสุกัญญา  เฉลิมเล่า หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์เข้าร่วมการประชุมประชาพิจารณ์แผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์ พ.ศ. 2562-2564 โดยการพิจารณาแผนงานโครงการและเพิ่มเติมข้อมูลแผนงานโครงการยุทธศาสตร์ด้านแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์ รวมถึงมีการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์ พ.ศ. 2562-2564 ให้มีความถูกต้องสมบูรณ์  ณ ห้องประชุมนครบาล โรงแรมโฆษิตฮิลล์ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

นางสาวสุกัญญา เฉลิมเล่า หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ(ซ้าย)

ร่วมแสดงความคิดเห็น