nfc590901-2

จังหวัดเพชรบูรณ์ เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย “ขอเชิญหลอมรวมจิตวิญญาณของผู้คน ประเพณีหนึ่งเดียวในหล้า สู่ศรัทธาแห่งมหาชน” ตำนานมหัศจรรย์แห่งเพชบุระ แรม 15 ค่ำ เดือน 10 งานประเพณีอุ้มพระดำน้ำ จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 7-12 ตุลาคม 2561
ร่วมชมขบวนแห่องค์พระอลังการ รอบเมืองเพชรบูรณ์ นมัสการพระพุทธมหาธรรมราชาและแข่งเรือทวนน้ำที่วัดไตรภูมิ การประกอบพิธีอุ้มพระดำน้ำอันศักดิ์สิทธิ์ที่วัดโบสถ์ชนะมาร และการแสดงแสงเสียงตำนานอุ้มพระดำน้ำ เทศกาลอาหารอร่อยและกิจกรรมบันเทิงที่พุทธอุทยานเพชบุร
สืบสานมรดกทางวัฒนธรรม เยี่ยมยลวิถีประเพณีหนึ่งเดียวในหล้า สู่ศรัทธาแห่งมหาชน งานประเพณีอุ้มพระดำน้ำ จังหวัดเพชรบูรณ์ ระหว่างวันที่ 7-12 ตุลาคม 2561

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น