วันที่ 10 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น. สภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบูรณ์ ส่งต่อเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวสู่เกษตรกร ณ โกดังเก็บเมล็ดพันธ์ุ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบูรณ์

สือเนื่องจากข้อสั่งการของผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ในการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่5/2561 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2561 ได้มอบหมายให้สภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์ รวบรวมข้อมูลรายชื่อผู้มีรายได้น้อย เพื่อช่วยเหลือในการเสริมอาชีพสร้างรายได้และลดต้นทุนการผลิตโดยสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว ทางสภาเกษตรฯ ได้รวบรวมข้อมูลเกษตรกร มีเกษตรกรจำนวน 205 ราย 1,670 ไร่ และขอความอนุเคราะห์จากทางศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบูรณ์ จำนวน 10 ตัน แต่เนื่องจากทางศูนย์วิจัยฯ มีเมล็ดพันธ์ุ โครงการสร้างเครือข่ายผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์พืช ภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืน จำวน 20 ตัน และได้สนับสนุนเมล็ดพันธ์ุถั่วเขียวให้กับกลุ่มเกษตรกรและสมาชิกแปลงใหญ่ไป 12 ตัน จึงเหลือเมล็ดพันธ์ุถั่วเขียวจำนวน 8 ตัน ภายใต้การดูแลของ กองวิจัยพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร และสภาเกษตรได้รับการอนุเคราะห์เมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวจำนวน 8 ตัน โดยส่งมอบให้กับผู้แทนผู้มีรายได้น้อยของแต่ละพื้นที่ในจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อทำการแจกจ่ายไปสู่ผู้มีรายน้อยต่อไป

เมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวขยายพันธุ์ เป็นเมล็ดพันธุ์ชัยนาท 84-1 สามารถเก็[รักษาได้ 6-8 เดือน ซึ่งเป็นพันธุ์ได้จากการฉายรังสีแกมมาพันธุ์ชัยนาท 36 อัตรา 500 เกรย์ รับรองพันธุ์ปี 2555

ลักษณะเด่น 1.ให้ผลผลิตสูง 226 กก./ไร่
2 เปอร์เซ็นต์แป้งสูง 54.85% เหมาะส าหรับแปรรูปเป็นวุ้นเส้น
3.ขนาดเมล็ดใหญ่ ให้น้ำหนัก 1,000 เมล็ด 69 กรัม 3
4.เหมาะสำหรับเพาะถั่วงอก

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น