โครงการปั้นนักธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปไทย (17 ก.ค. 2561)

0
38

วันที่ 17 กรกฎาคม 2561 สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดกิจกรรมอบรมบ่มเพาะผู้ประกอบการรายใหม่ ภายใต้โครงการปั้นนักธุรกิจอุตสาหกรรมการแปรรูปไทย(SMEs เกษตร) ตามแนวทางประชารัฐ ตามบันทึกความร่วมมือระหว่างสภาเกษตรกรแห่งชาติกับกระทรวงอุตสาหกรรม โดยนายวินชัย เสมาทอง ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ทั้งนี้ สภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์ได้บูรณการการทำงานร่วมกับ

– กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค 2 พิษณุโลก ในการให้ความรู้เรื่อง บทบาทศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค กับการแปรรูปสินค้าเกษตร

-สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ ในการให้องค์ความรู้ แนวคิดเกษตรอุตสาหกรรมแปรรูปไทย

– ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม แห่งประเทศไทย สาขาจังหวัดเพชรบูรณ์ ในการเข้าถึงสินเชื่อSMEs เกษตร.

– คลังจังหวัดเพชรบูรณ์ เกี่ยวกับการออมแห่งชาติ (กอช.) โดยมีผู้สนใจสมัครกับเจ้าหน้าที่คลังจังหวัดที่คอยอำนวยความสะดวก

-มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ให้ความรู้ในหัวข้อ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการลงทุน กลุ่มเป้าหมาย เกษตรกร จำนวนกว่า 150 คน ได้รับองค์ความรู้ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันเกี่ยวกับการผลิตสินค้าต่างๆทางการเกษตร และสามารถนำองค์ความรู้ไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมได้ต่อไป

Access Token not set. You can generate Access Tokens for your Page or Profile on fb.srizon.com. After generating the access token, insert it on the backend

ร่วมแสดงความคิดเห็น